Staropolska leksyka z zakresu górnictwa solnego

Main Article Content

Ewa Horyń

Abstrakt

This paper deals with the lexical material excerpted from Słownik staropolski (Old Polish Dictionary). The author analyzes words with the main morpheme -sól-//-sol-, as well as multiple-root forms, which are connected with salt mining, production and trade in terms of meaning. The collected vocabulary belongs to eight word groups: 1. names of the object of activity – salt and its varieties; 2. names of places – salt depots; 3. names of people who perform the activity – those who mine and produce salt, as well as those who trade in salt; 4. names of salt offices; 5. names of vessels and devices used for salt production; 6. names of taxes and payments made with salt; 7. names of salt measures; 8. other chosen names connected with salt trade. The presented lexicon constitutes interesting material useful in further studies on salt vocabulary.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
HoryńE. Staropolska leksyka z zakresu górnictwa solnego. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 9, 18 lis. 2014.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bednarczuk L., 2007, Najstarsze polskie słowa. Słownik chronologiczny języka polskiego do końca XIII w., [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków, s. 17–29.

Ciszewski S., 1922, Studia etnologiczne. Sól, „Wisła”, t. XXI, s. 1–91.

Długosz A., 1955, Zabytki dawnych urządzeń transportowych w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. III, s. 36–52.

Długosz A., 1958, Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej, „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. II, s. 131–184.

Fischer S., 1962, Dzieje bocheńskiej żupy solnej, Warszawa.

Gajda S., 1976, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole.

Jodłowski A., 1976, Technika produkcji soli na terenie Europy w pradziejach i we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne, Wieliczka.

Keckowa A., 1969, Żupy krakowskie w XVI–XVIII w. (do 1772 r.), Wrocław.

Klemensiewicz Z., 1985, Historia języka polskiego, cz. 1: Doba staropolska (od czasów najdawniejszych do początków XVI wieku), Warszawa.

Krzyżanowski J., 1934, Statut Kazimierza Wielkiego dla krakowskich żup solnych z 1368 roku, „Rocznik Krakowski”, t. XXV, s. 595–607.

Łabęcki H., 1868, Słownik górniczy polsko-rosyjsko-francusko-niemiecki i rosyjsko-polski, Warszawa.

Majewski S., 1938, Solnictwo, Katowice.

Maślankiewicz K., 1965, Z dziejów górnictwa solnego w Polsce, Warszawa.

Międzobrodzka M., 2005, Solne trakty Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, Wieliczka.

Piotrowicz J., 1968, Problematyka genezy i najstarszych dziejów górnictwa solnego w Polsce, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. II, s. 173–233.

Rosenberg M., 1925, Początki górnictwa w Polsce za Bolesława Chrobrego, „Przegląd Górniczo-Hutniczy”, t. XVII, s. 818–827.

Sieradzka-Baziur B., 2012, O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, „Język Polski”, t. XCII, z. 2, s. 81–91.

Sławski F., 1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. V, Kraków.

Twardzik W. (red.), 2005, Opis źródeł Słownika staropolskiego, Kraków.

Windakiewicz E., 1926, Solnictwo, sole kamienne, potasowe i solanki, ich własności, fizjografia, górnictwo i warzelnictwo, Kraków.

Wojciechowski T., 1970, Szkice historyczne XI wieku, Warszawa.

Wyrozumski J., 1968, Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV wieku, Kraków.

Zajda A., 1979, Nazwy staropolskich powinności feudalnych danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa – Kraków.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>