Semantyka historyczna – zakres badań i ich wyniki

Main Article Content

Bożena Sieradzka-Baziur

Abstrakt

The article presents the scope of research conducted within regard to historical semantics in Poland. Semanticists do research on the history of word’s and construction’s meaning. The sources of research materials (dictionaries and texts) are discussed. The on-line Conceptual Dictionary of Old Polish is described in detail as one of the sources. Also there are presented some achievements of Polish linguists in semantic-historical research.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-BaziurB. Semantyka historyczna – zakres badań i ich wyniki. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 12, 18 lis. 2017.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, 1981, cz. II, oprac. Z. Bukowcowa, M. Kucała, Kraków.

Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, 2003, oprac. Z. Bukowcowa, Kraków.

Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, 2006, kierownik projektu W. Twardzik, płyta DVD, Kraków.

Buttler D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa.

Duska J., Mika D., 2015, Czy pojęcie OJCZYZNA uległo przewartościowaniu? Zmiany semantyczne wybranych leksemów z zakresu państwowości, [w:] Dialog z tradycją, t. III, Język-komunikacja-kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 251–261.

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-socialen Sprache in Deutschland, 1972–1997, herausgegeben von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Stuttgard.

Hallig R., Wartburg W. von, 1952, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, Berlin.

Indeksy do „Opisu źródeł Słownika staropolskiego”, 2011, oprac. M. Frodyma, Kraków.

Kleparski G., 1999, Kierunki typologiczne w badaniach nad zmianą znaczeniową wyrazów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” s. 74–92, http://www. mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b55_077-092.pdf (dostęp: 01.05.2017).

Korpus tekstów staropolskich, https://www.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 01.05.2017).

Koselleck R., 2001, Podstawowe pojęcia historii. Wprowadzenie, [w:] Semantyka historyczna, wybór i opracowanie H. Orłowski, Poznań, s. 27–50.

Koselleck R., 2001, Semantyka historyczna, wybór i opracowanie H. Orłowski, Poznań. Michałowska T., 2003, Średniowiecze, Warszawa.

Mika D., 2013, Indywidualizm w średniowieczu wobec faktów językowych, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 12, No. 24, s. 129–140.

Nowy leksykon judaistyczny, 2007, red. J.H. Schoeps, Warszawa.

Opis źródeł Słownika staropolskiego, 2005, red. W. Twardzik we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską-Winiarzową, Kraków.

Pawelec R., 2013, Ciemne zwierciadło. Semantyka antywartości, Warszawa.

Piela A., 2016, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Katowice.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 1991.

Poprawska U., 2016, Ciągłość i zmiany semantyczne rodziny wyrazu kolęda, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 229–238.

Saussure F. de, 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa.

Sieradzka-Baziur B., 2010, Najstarsze polskie słownictwo należące do rodziny wyrazowej „ród”, [w:] Rodzina w języku i kulturze, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski s. 59–72.

Sieradzka-Baziur B., 2011, Projektowany Słownik pojęciowy języka staropolskiego i jego przydatność w badaniach naukowych oraz w procesie dydaktycznym, [w:] Nie tylko o dydaktyce..., red. M. Obrusznik-Partyka, L. Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski, s. 341–350.

Sieradzka-Baziur B., 2012, O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, „Język Polski” z. 2, s. 81–91.

Sieradzka-Baziur B., 2013a, O strukturze semantycznej języka. Pojęcie SAMOTNOŚĆ, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 12, No. 23 , s. 117–138.

Sieradzka-Baziur B., 2013b, INDYWIDUALIZM jako pojęcie, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 12, No. 24, s. 17–35.

Sieradzka-Baziur B., 2015, Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, „Poznańskie Studia Slawistyczne” t. 9, s. 368–379.

Sieradzka-Baziur B., 2016, Mediacja w średniowieczu a współcześnie w świetle faktów językowych, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 15, No. 36, s. 109–125.

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., Mika D., 2016, Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 287–300.

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., Mika D., Duska J., 2016, Słownik pojęciowy języka staropolskiego − charakterystyka, „Język Polski”, XCVI, 3, s. 68–79.

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., 2016, Pojęcie język w dwóch słownikach inspirowanych kategoryzacją semantyczną Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga (Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich i Słownik pojęciowy języka staropolskiego), [w:] Dawne z nowym łącząc ... In memoriam Mariani Kucała, Towarzystwo Naukowe
KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 101–118.

Sławkowa E., 1998, O tzw. symbiotycznych i orwellowskich zmianach znaczeniowych (Z teorii badań nad historyczną zmiennością znaczeń wyrazów), „Prace Językoznawcze” 25, Studia Historycznojęzykowe, red. O. Wolińska, Katowice, s. 182–191.

Słownik pojęciowy języka staropolskiego, 2015, red. B. Sieradzka-Baziur, Kraków, http:// spjs.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 01.05.2017).

Słownik staropolski, 1953−2002, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Słownik staropolski. Suplement cz. 1 (verba absentia), 2014, red. E. Deptuchowa, Kraków.