Interwar period records from the Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka as a source for linguistic studies

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł przedstawia nieopublikowane dotychczas dzieła rękopiśmienne zgromadzone w Archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, powstałe w okresie dwudziestolecia mię- dzywojennego. Teksty te stanowią cenny i interesujący materiał dla analiz językoznawczych, poszerzają bowiem zasób naszej wiedzy o nowszą warstwę słownictwa zawodowego z zakre- su górnictwa solnego w Polsce, której brak we wcześniejszych opracowaniach tekstowych. Na akta międzywojenne składają się m.in. księgi rachunków solnych, księgi sprzedaży soli, księgi magazynowania soli, zestawienia tygodniowe itp., a także plan ruchu żupy solnej w Wieliczce z 1939 r., publikacja z 1932 r., która zachowała się jedynie w postaci maszynopisu, autorstwa Antoniego Müllera – byłego dyrektora kopalni wielickiej.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
HoryńE. Interwar period records from the Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka as a source for linguistic studies. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 13, p. 3-12, 18 lis. 2018.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Dobrowolska D., 1965, Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880–1939. Studium historyczno-socjologiczne załogi robotniczej, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Dzieje żup krakowskich, 1988, ed. A. Jodłowski, J. Wiewiórka, J. Piotrowicz, Wieliczka.

Dziwik K., 1979, Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492–1777, Wieliczka.

Dziwik K., 1988, Katalog rękopisów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1518–1791, Wieliczka.

Gajda S., 1976a, Górnicze wyrobisko. Z badań nad grupą leksykalno-semantyczną słownictwa górniczego, „Język Polski” LVI, part 4, pp. 264–274.

Gajda S., 1976b, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole.

Gajda S., 1977, Analiza leksykalno-semantyczna górniczej leksyki specjalnej (na przykładzie grup tematycznych obudowa i transport), „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, „Językoznawstwo” VI, pp. 105–120.

Habrajska G., 1983, Słownictwo górnicze w południowej części okręgu częstochowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Linguistica” 7, pp. 3–48.

Horyń E., 2016, Nazwy ulic i placów Bochni i Wieliczki odzwierciedleniem tradycji górnictwa solnego w Małopolsce, „Małopolska – Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny” XVIII, pp. 23–31.

Horyń E., 2018, Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej, Kraków.

Keckowa A., 1969, Żupy krakowskie w XVI–XVIII w. (do 1772 r.), Wrocław.

Łeńska-Bąk K., 2002, Sól ziemi, Wrocław.

Maślankiewicz K., 1965, Z dziejów górnictwa solnego w Polsce, Warszawa.

Międzobrodzka M., Krokosz P., 2013, Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście, Wieliczka.

Rudnicka-Fira E., 2008, O germanizmach w języku mówionym mieszkańców miast śląskich raz jeszcze (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego), [in:] Miasto.

Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, pp. 147–162.

Rudnicka-Fira E., 2011, Jeszcze o profesjonalizmach górniczych (neosemantyzmy), [in:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, ed. U. Sokólska, Białystok, pp. 253–264.

Rudnicka-Fira E., 2013, Germanizmy w śląskim profesjolekcie górniczym, [in:] MISCELLANEA SLAVICA MONASTERIENSIA, Gedenkschrift für G. Birkfellner, gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern. Hg. v. B. Symanzik, Berlin, pp. 443–446.

Walczy Ł., 2002, Rozwój przestrzenny i przemiany w technice eksploatacji w kopalni wielickiej w latach 1810–1918, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” XXII, pp. 23–55.

Wójcik A.J., 2010, „Wyrazy górnicze”, czyli dawne słownictwo górnicze na terenie Królestwa Polskiego w XIX wieku, [in:] Materiały XII Konferencji „Górnictwo wczoraj i dziś”, Ustroń, pp. 125–132.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>