Barbara Mitrenga, Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ss. 291 [5]

Main Article Content

Ewa Horyń

Abstrakt

brak

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
HoryńE. Barbara Mitrenga, Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ss. 291 [5]. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 11, 18 lis. 2016.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Bartnicka B., 2007, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t.8, Świat doznań zmysłowych (węch, smak, dotyk), Kraków.

Cygal-Krupa Z., 1986, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie ran- gowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków.

Cygal-Krupa Z., 1990, Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), Kraków.

Dawidziak-Kładoczna M., 2010, Mechanizmy konceptualizacji smaku w opisach i notach degustacyjnych win, ,,Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Językoznawstwo”, z. 7, s. 37–48.

Falińska B., 1991, Z badań nad regionalizmami w słownictwie kulinarnym, [w:] Regionalizmy w języku familijnym. Zbiór studiów, red. K. Handke, Wrocław, s. 79–88.

Jochym-Kuszlikowa L., 1982, Metoda analizy gniazdowej w konfrontatywnych badaniach słowotwórstwa współczesnego języka polskiego i rosyjskiego (formacje odprzymiotnikowe), Kraków.

Kaczor M., 2010, Opis smaku w reklamie, [w:] Język, tekst, kultura, red.H. Bartwicka, Bydgoszcz, s. 47–52.

Kaczor M., 2011, Synestezyjne opisy smaków, ,,Zielonogórskie seminaria językoznawcze” 2010, red. S. Borawski, M. Hawrysz, Zielona Góra, s. 31-47.

Kobylińska J., 2005, Pożywienie, [w:] Zagórzanie (Górale gorczańscy) – góralska grupa etnograficzna, ,,Małopolska. Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny”, t. 7, s. 102–110.

Markowski A., 1992, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Wrocław.

Markowski A., 1994, Kuchnia w języku, czyli o nazwach produktów kulinarnych, [w:] Wokół stołu i kuchni, red. M. Łozińska, J. Łoziński, Warszawa, s. 129–141.

Mączyński M., 2008, Co jadały panny siostry w XVII wieku – czyli słownictwo kulinarne w ,,Kronice” sióstr norbertanek, ,,Małopolska. Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny”, t. 10, s. 102–111.

Olma M., 2013, Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich (na postawie korespondencji prywatnej), ,,Rocznik Przemyski”, t. 49, z. 2: Literatura i język, s. 13–36.

Wierzchowska M., 1999, ,,Niewypowiedzianie smaczne, nieopisanie pięknie pachnące” – opis smaku i zapachu w komunikatach perswazyjnych na przykładzie tekstów reklam telewi- zyjnych, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa, s. 107–114.

Witaszek-Samborska M., 2005, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań.
Żarski W., 2008, Książka kucharska jako tekst, Wrocław.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>