Komponenty eksponujące cechę żeńskości w nazwach stowarzyszeń II Rzeczpospolitej

Main Article Content

Marta Karamańska

Abstrakt

The material basis of the paper are the names of Polish female associations from the 30s of the 20th century. The analysis involves components used to expose feminine qualities – general names (kobieta, pani, niewiasta – ‘woman, lady’), as well as detailed ones, which were categorised according to the information they contain. These are the elements of the world, which in addition to gender, constitute a basis for communality of the members: social and professional status, educational background, participation in military activities, social activity sphere, or common interests. The material presented in the paper shows that in the Second Polish Republic the need for exposing femininity and emphasising communality was very strong in the names of associations.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
KaramańskaM.; MłynarczykE. Komponenty eksponujące cechę żeńskości w nazwach stowarzyszeń II Rzeczpospolitej. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 67-78, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 353–361.

Decyk W., 1999, Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 18–29.

Gałkowski A., 2007, Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 495–508.

Gałkowski A., 2011, Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, s. 181–193.

Godek M.J., 2005, Jadwiga Zamoyska i jej program pracy społecznej, „Człowiek w Kulturze” XVII, s. 241–255.

Gumuła T., 1996, Działalność oświatowo-wychowawcza Cecylii Plater-Zyberkówny (1853–1920), „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, t. XI, s. 167–173.

Horyń E., Zmuda E., 2007, Nazwy duszpasterstw akademickich działających w Archidiecezji Krakowskiej, „Małopolska” XIX, s. 1–10.

Jakus-Borkowa E., 2003, Chrematonimia kosmiczna. Nazewnictwo instytucji astronomicznych, programów badawczych, obserwatoriów do badania Układu Słonecznego oraz katalogów gwiazd, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 592–609.

Jakus-Borkowa E., 2004, Polskie nazewnictwo kosmiczne, Opole.

Kałwa D., 2001, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej, Kraków.

Kantyka S., 2013, Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918–1939. Studium historyczno-politologiczno-prawne, Katowice.

Karamańska M., Młynarczyk E., 2018a, Identyfikacja osób w nazwach organizacji kombatanckich II Rzeczpospolitej, „Słowo. Studia Językoznawcze”, nr 9, s. 58−67.

Karamańska M., Młynarczyk E., 2018b, Językowy obraz troski o II Rzeczpospolitą utrwalony w nazwach stowarzyszeń, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XIII, s. 13−24.

Kowalik K., 2011, Nazwy własne polskich współczesnych towarzystw naukowych i kulturalnych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica” IV, Język – kultura – edukacja, s. 277–286.

Krzysztofek K., 2014, Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Kraków.

Krzyżanowska N., 2012, Kobieta w (polskiej) sferze publicznej, Toruń.

Łysko M., 2015, Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej, „Miscellanea Historico-Juridica” XIV, z. 1, s. 381–401.

Małocha-Krupa A., 2018, Feminatiwum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław.

Sierakowska K., 2015, Kobieta i mężczyzna w społeczeństwie II RP, [w:] „Metamorfozy społeczne”, t. X, Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, s. 167−188.

Suski P., 2002, Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa.

Suski P., 2008, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa.

Szelewski M., 2004, Pragmatyczna interpretacja ergonimów komercyjnych na przykładzie nazw szkół językowych, „Onomastica” XLIX, 165−179.

Woźniak E., 2014, Język a emancypacja, feminizm, gender, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LX, s. 295−312.

Wójcik U., 2011, Nazwy polskich organizacji pożytku publicznego, „Onomastica” LV, s.189-197.

Inne teksty tego samego autora