Komponenty eksponujące cechę żeńskości w nazwach stowarzyszeń II Rzeczpospolitej

Main Article Content

Marta Karamańska
Ewa Młynarczyk
https://orcid.org/0000-0002-8838-7910

Abstrakt

The material basis of the paper are the names of Polish female associations from the 30s of the 20th century. The analysis involves components used to expose feminine qualities – general names (kobieta, pani, niewiasta – ‘woman, lady’), as well as detailed ones, which were categorised according to the information they contain. These are the elements of the world, which in addition to gender, constitute a basis for communality of the members: social and professional status, educational background, participation in military activities, social activity sphere, or common interests. The material presented in the paper shows that in the Second Polish Republic the need for exposing femininity and emphasising communality was very strong in the names of associations.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
KaramańskaM. , MłynarczykE., „Komponenty eksponujące cechę żeńskości w nazwach stowarzyszeń II Rzeczpospolitej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2019, nr 14, s. 67-78, https://doi.org/10.24917/20831765.14.6, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5546 dostępne na: 18.01.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 353–361.
Zobacz w Google Scholar

Decyk W., 1999, Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 18–29.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2007, Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 495–508.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2011, Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, s. 181–193.
Zobacz w Google Scholar

Godek M.J., 2005, Jadwiga Zamoyska i jej program pracy społecznej, „Człowiek w Kulturze” XVII, s. 241–255.
Zobacz w Google Scholar

Gumuła T., 1996, Działalność oświatowo-wychowawcza Cecylii Plater-Zyberkówny (1853–1920), „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, t. XI, s. 167–173.
Zobacz w Google Scholar

Horyń E., Zmuda E., 2007, Nazwy duszpasterstw akademickich działających w Archidiecezji Krakowskiej, „Małopolska” XIX, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Jakus-Borkowa E., 2003, Chrematonimia kosmiczna. Nazewnictwo instytucji astronomicznych, programów badawczych, obserwatoriów do badania Układu Słonecznego oraz katalogów gwiazd, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 592–609.
Zobacz w Google Scholar

Jakus-Borkowa E., 2004, Polskie nazewnictwo kosmiczne, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Kałwa D., 2001, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kantyka S., 2013, Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918–1939. Studium historyczno-politologiczno-prawne, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Karamańska M., Młynarczyk E., 2018a, Identyfikacja osób w nazwach organizacji kombatanckich II Rzeczpospolitej, „Słowo. Studia Językoznawcze”, nr 9, s. 58−67.
Zobacz w Google Scholar

Karamańska M., Młynarczyk E., 2018b, Językowy obraz troski o II Rzeczpospolitą utrwalony w nazwach stowarzyszeń, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XIII, s. 13−24.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik K., 2011, Nazwy własne polskich współczesnych towarzystw naukowych i kulturalnych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica” IV, Język – kultura – edukacja, s. 277–286.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek K., 2014, Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowska N., 2012, Kobieta w (polskiej) sferze publicznej, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Łysko M., 2015, Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej, „Miscellanea Historico-Juridica” XIV, z. 1, s. 381–401.
Zobacz w Google Scholar

Małocha-Krupa A., 2018, Feminatiwum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sierakowska K., 2015, Kobieta i mężczyzna w społeczeństwie II RP, [w:] „Metamorfozy społeczne”, t. X, Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, s. 167−188.
Zobacz w Google Scholar

Suski P., 2002, Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Suski P., 2008, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szelewski M., 2004, Pragmatyczna interpretacja ergonimów komercyjnych na przykładzie nazw szkół językowych, „Onomastica” XLIX, 165−179.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak E., 2014, Język a emancypacja, feminizm, gender, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LX, s. 295−312.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik U., 2011, Nazwy polskich organizacji pożytku publicznego, „Onomastica” LV, s.189-197.
Zobacz w Google Scholar