Gwarowe sufiksy -ok [-ak], -oc/-ac [-acz], -ula i -ka w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej

Main Article Content

Maciej Mączyński

Abstrakt

Dialectal suffixes -acz [-oc], -ak [-ok], -ula and -ka in zagórzański dialect usually form pejorative names of people. Among female names, a special example is the suffix -ula, which is either non-existent in other dialects, or has a different function (forms names of wives or cows). By means of the words built with the use of these suffixes, language users make assessments and express critical attitude towards others.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
MączyńskiM. Gwarowe sufiksy -ok [-ak], -oc/-ac [-acz], -ula i -ka w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 117-127, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Biolik M., 1983, Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim), „Onomastica” XXVIII, s. 165−179.

Boryś W., 2006, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Buława M., 2014, Zagadnienia aksjolingwistyczne w dialektologii – stan i perspektywy badań, [w:] Badania dialektologiczne, stan, perspektywy, metodologia, red. M. Rak, K. Sikora, t. XVII, s. 55−64.

Doroszewski W., 1929, Monografie słowotwórcze. II. Formacje podstawowym –l- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XIV, s. 81−82.

Gloger Z., 1985, Encyklopedia staropolska, t. IV, (przedruk fotooffsetowy wydania z 1900−1903 r.), Warszawa.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.

Kąś J., Kurek H., 2001, Język wsi, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole, s. 440−459.

Kąś J., 2003, Słownik gwary orawskiej, Kraków.

Kąś J., 2015 i n., Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I–VIII, Bukowina Tatrzańska.

Kobylińska J., 1990, Gwara w utworach Władysława Orkana, „Prace Monograficzne WSP w Krakowie” nr 123.

Kobylińska J., 2002, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.

Kosyl Cz., 1988, Typy motywacyjne przezwisk ludowych, [w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, red. E. Homa, Szczecin, s. 205−213.

Kowalska A., 1982, Formacje z sufiksem -ula w gwarach polskich, „Studia Linguistica Polono-Jugoslavica” II, s. 69−72.

Kreja B., 1964, Słowotwórstwo nazw żeńskich we współczesnym języku polskim, „Język Polski” XLIV, s. 129−140.

Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.

Masłowska E., 1982, Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osób w dialekcie kaszubskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XIX, s. 41−58.

Mączyński M. (oprac.), 2002, Bibliografia prac prof. Józefy Kobylińskiej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 1, s. 9−15.

Michalewski K., 1977, Polski sufiks -ak na tle słowiańskim, „Prace Językoznawcze PAN” LXXXVIII, s. 47−90.

Rak M., 2010, Dialektologia a aksjologia (na materiale gwary podhalańskiej), „Język Polski” 90, z. 4−5, s. 360−368.

Sławski F., 1974, Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, [w:] Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. I, Wrocław.

Warchoł S., 1968, W sprawie genezy i funkcji sufiksu -ula w słowiańskich nazwach osobowych i apelatywach, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 3, Językoznawstwo, s. 55−63.

Zaręba A., 1965, Ze związków językowych polsko-czesko-słowackich. (Rodzimy przyrostek -ula), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 5, s. 457−464.

Ziajka B., 2014, Przezwiska i przydomki jako czynnik podtrzymujący gwarę, [w:] Język w środowisku wiejskim, t. II Gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków, s.121-130.