Obraz Krakowa w języku poetyckim Wincentego Byrskiego

Main Article Content

Marceli Olma
https://orcid.org/0000-0003-4729-2840

Abstrakt

The material basis of the paper is an unpublished collection of 47 sonnets by Wincenty Byrski, a poet from Podbeskidzie region. The author of the study discusses the language level of the poems (mainly lexis) in order to reconstruct the picture of Cracow preserved in the texts. According to the analysis, the poet used vocabulary and morphological forms which were known in the Polish language in previous centuries, as well as pompous lexis. Description of architectonic objects and other urban landscape elements was accompanied by their evaluation, which reflected historiosophy and the system of moral values, preferred

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
OlmaM., „Obraz Krakowa w języku poetyckim Wincentego Byrskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2019, nr 14, s. 142-156, https://doi.org/10.24917/20831765.14.13, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5557 dostępne na: 16.05.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Brückner A., 1985, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cygal-Krupa Z., 2001, Językowy obraz Zosi w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza, [w:] Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, red. Z. Cygal-Krupowa, Kraków, s. 88−102.
Zobacz w Google Scholar

Darasz W.J., 2017, Sonet, cykl sonetowy i wieniec sonetów w poezji polskiej i europejskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XII, s. 34−50.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1999, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 39−46.
Zobacz w Google Scholar

Grzęda E., 2018, Kurhany i mogiły w polskiej tradycji funeralnej, [w:] Dialog z tradycją, t. VII: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko i R. Dźwigoł, Kraków, s. 41−53.
Zobacz w Google Scholar

Hałat B., 2010, Wincenty Byrski – zapomniany poeta, „Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy”, nr 4: Ludzie – krajobrazy, s. 27−48.
Zobacz w Google Scholar

Handke K., 2005, Nazewnictwo miejskie, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Kraków, s. 283−307.
Zobacz w Google Scholar

Kątny M., 2009, Obraz renesansowego Krakowa w prozie Antoniny Domańskiej, [w:] Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, red. A. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoż, s. 83−97.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., 1997, Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk A., 2014, Historia zapisana w nadwiślańskiej ziemi. „Okolice Krakowa” Franciszka Wężyka, [w:] Kraków. Miejsce i tekst, red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków, s. 79−88.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska-Dąbrowska J., 2006, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kozaryn D., 2009, Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Mlekodaj A., 2013, Obraz Matki Bożej Ludźmierskiej w poezji Podhala, [w:] Maryja w wierze Kościoła i życiu narodu, red. P. Dobrzyński, A. Mlekodaj, Rabka, s. 127−136.
Zobacz w Google Scholar

Olma M., 2014a, Matka i ojciec w języku poetyckim Wincentego Byrskiego z Kóz, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, t. XVI, s. 137−150.
Zobacz w Google Scholar

Olma M., 2014b, Obraz podbeskidzkiej wsi przełomu XIX i XX stulecia w twórczości poetyckiej Wincentego Byrskiego, [w:] Język w środowisku wiejskim, t. II: Gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków, s. 257−271.
Zobacz w Google Scholar

Olma M., 2015, Obraz wysokogórskiej przyrody w sonetach tatrzańskich Wincentego Byrskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” X, s. 130−145.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Tokarski R., 1996, Językowy obraz świata – konwencja i kreacja, „Pamiętnik Literacki” LXXXVII, z. 4, s. 143−158.
Zobacz w Google Scholar

Podraza-Kwiatkowska M., 1992, Literatura Młodej Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A., 2000, Topos Arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji współczesnej, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 60−69.
Zobacz w Google Scholar

Rozmus J., 2014, Młodopolski Kraków w poezji Emila Zegadłowicza, [w:] Kraków. Miejsce i tekst, red. A. Ogonowska i M. Roszczynialska, Kraków, s. 105−116.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicka G., 2009, O smoku wawelskim i Kraku w nierozerwalnym duecie, [w:] Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, red. A. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoż, Kraków, s. 115−122.
Zobacz w Google Scholar

Steczko I., 2016, Staropolskie inskrypcje na dzwonach w kościele Mariackim w Krakowie jako świadectwa kultury duchownej i materialnej, [w:] Dialog z tradycją, t. V: Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk i E. Horyń, Kraków, s. 467−480.
Zobacz w Google Scholar

Szalewska K., 2014, Historia i (krakowskie) miejsca. O kilku historiozoficznych motywach w twórczości Adama Zagajewskiego, [w:] Kraków. Miejsce i tekst, red. A. Ogonowska i M. Roszczynialska, Kraków, s. 51−62.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zinkow J., 1993, Krakowskie podania, legendy i zwyczaje, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Źródła internetowe
Zobacz w Google Scholar

http://www.krajoznawcy.info.pl/amenhotep-iii-czyli-kolosy-memnona-35882 (dostęp dnia 10.03.2019).
Zobacz w Google Scholar