Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym... na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie

Main Article Content

Bożena Sieradzka-Baziur

Abstrakt

The article concerns the writer’s identity in the old scientific text in the light of Janusz Korczak’s work How to love a child. A child in the family. Attention was also paid to the roles which the author plays in the text. He is identical with the author of the work and he is a doctor, educator and philosopher. The article also discusses the emotional involvement of the author and his pedagogical passion. The history of the book creation was discussed, and then the language forms, through which the subject of the text was revealed, were shown.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-BaziurB. Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym... na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 203-217, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bartkowiak E., 2013, Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013), s. 83−105.

Biniewicz J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole.

Cichy E., 1993, Opracowanie tekstów, geneza utworów i uwagi o tekstach, [w: ] J. Korczak, Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, Dzieła, t. VII, red. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, M. Ciesielska, Warszawa.

Gajda S., 2001, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 183–199.

Gliczner E., 1558, Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą. Teraz nowo uczynione i z pilnością wyrobione, Kraków.

Głowiński M., 1982, Literackość jako działanie pedagogiczne, [w:] Janusz Korczak. Życie i dzieło, Warszawa, s. 224–227.

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Kirchner H., 1982, Miejsce Korczaka w literaturze, [w:] Janusz Korczak. Życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej. Warszawa, 12–18 października 1978 r., red. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa, s. 55–60.

Korczak J., 1919, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa–Kraków.

Korczak J., 1920, Jak kochać dzieci. Dziecko w rodzinie, Warszawa–Kraków.

Korczak J., 1920, Jak kochać dzieci. Internat. Kolonje letnie, Warszawa–Kraków.

Korczak J., 1920, Jak kochać dzieci. Dom Sierot, Warszawa–Kraków.

Korczak J., 1929, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. II, Warszawa–Kraków.

Korczak J., 1929, Jak kochać dziecko. Internat. Kolonje letnie. Dom Sierot, wyd. II, Warszawa–Kraków.

Korczak J., 1993, Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, Dzieła, t. VII, red. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, M. Ciesielska, Warszawa.

Lewin A., 1999, Korczak znany i nieznany, Warszawa.

Michalak M., 2012, Słowo wstępne, [w:] J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa, s. 5–9.

Nowakowska-Kempna I., 1986, Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice.

Olszewska D., 2010, Czy język naukowy jest wyłącznie językiem „ratio”, „Studia Germanica Gedanensia” XXII, s. 169–175.

Rejter A., 2018, Między podmiotowością tekstu a ewolucją dyskursu naukowego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny V, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 11–22.

Sieradzka-Baziur B., 2017, Terminologia pedagogiczna, [w:] Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. R. Przybylska, W. Śliwiński, Kraków, s. 197–211.

Sieradzka-Baziur B., 2018, The evolution of scientific language of pedagogy on the example of Książki o wychowaniu dzieci [Books on children’s upbringing] by Erasmus Gliczner in the context of contemporary determinants of the language of science, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 3–4, s. 5–16.

Starzec A., 1999, Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Opole.

Szczaus A., 2015, Teksty naukowe i techniczne doby średniopolskiej jako źródło badań historycznojęzykowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Językoznawcza, vol. 22 (42), nr 1, s. 253–268.

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław−Warszawa−Kraków.

Wierzbicka A., 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.

Wołoszyn S., 1982, Korczak, Warszawa.