Imiona krakowskich sióstr dominikanek (XVII–XVIII w.)

Main Article Content

Ewa Zmuda
https://orcid.org/0000-0001-7858-2643

Abstrakt

The article is a kind of complement to the publication of Prof. dr hab. Józefa Kobylińska on the names of the Dominican fathers from the 17 th and 18 th centuries (2018). The aim of this text is to analyse the names of the Dominican nuns from the same period (17 th –18 th century) in order to complete the image of the Dominican religious naming in Krakow. The analysis revealed 71 anthroponyms that were used to name nuns in the described period, showed their occurrence, popularity and motivation, and pointed to the genesis of creation as a religious name. The article also classifies names according to cultural and religious sources, compares the collection of female names with male Dominican names, and describes the evolution of the name change practice in the Dominican Order.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmuda, E. (2019) „Imiona krakowskich sióstr dominikanek (XVII–XVIII w.)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), s. 268–279. doi: 10.24917/20831765.14.23.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Borkowska M., 2002, Panny siostry w świecie sarmackim, Warszawa.
Google Scholar

Borkowska M., 2005, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II: Polska centralna i południowa, Warszawa.
Google Scholar

Citko L., 2000, Imiona zakonne oo. Bazylianów z Supraśla (XVII w.), [w:] Nazwy własne na pograniczach kulturowych: materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Białowieża, 12–13 VI 2000, red. Z. Abramowicz, L. Dacewicz, Białystok, s. 57–61.
Google Scholar

Fros H., Sowa F., 2004–2007, Księga imion i świętych, t. I–VI, Kraków.
Google Scholar

Grzenia J., 2006, Słownik imion, Warszawa.
Google Scholar

Horyń E., Zmuda E., 2017, O imieniu Krystyna – szkic onomastyczno-teologiczny, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XII, s. 130–139.
Google Scholar

Kobylińska J., 2018, Imiona oo. dominikanów w „Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka” (XVII–XVIII w.), „Onomastica” LXII, s. 145–181.
Google Scholar

Kopertowska D., 1994, Ewolucja motywacji w imiennictwie, „Język Polski” LXXIV, z. 1, s. 22–33.
Google Scholar

Malec M., 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.
Google Scholar

Malec M., 1998, Zjawisko geminacji w polskiej antroponimii, [w:] Najnowsze przemiany nazewnicze, red. E. Jakus-Borkowa, K. Nowik, Warszawa, s. 299–305.
Google Scholar

Malec M., 1995, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 2: Imiona chrześcijańskie, Kraków [SEMot].
Google Scholar

Marecki J., 1997, Zakony żeńskie w Polsce, Kraków.
Google Scholar

Rymut K., 1995, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków.
Google Scholar

Sochacka S., 2003, Imiennictwo żeńskich zgromadzeń zakonnych, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 245–254.
Google Scholar

Szewczyk Ł.M., 2000, Kultowe i kulturowe znaczenie imiennictwa wybranych polskich za konów żeńskich (na przykładzie imion sióstr franciszkanek), [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź, s. 429–444.
Google Scholar

Wieczorek E., 2010, Imiona sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z drugiej połowy XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” V, nr 80, s. 277–289.
Google Scholar

Wieczorek E., 2011, Męskie imiona zakonne jako specyficzna warstwa antroponimii polskiej, [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak i in., Gdańsk, s. 204–212.
Google Scholar

Zmuda E., 2015, Maria jako imię zakonne, „Onomastica” LIX, s. 137–151.
Google Scholar

Zmuda E., 2017, (Nie)zależność imion zakonnych od chrzestnych (na przykładzie imion karmelitów bosych), „Socjolingwistyka” XXXI, 2017, s. 191–204.
Google Scholar

Zmuda E., 2019, Imiona karmelitanek bosych (XVII – I poł. XX w.), Kraków.
Google Scholar