Imiona krakowskich sióstr dominikanek (XVII–XVIII w.)

Main Article Content

Abstrakt

The article is a kind of complement to the publication of Prof. dr hab. Józefa Kobylińska on the names of the Dominican fathers from the 17 th and 18 th centuries (2018). The aim of this text is to analyse the names of the Dominican nuns from the same period (17 th –18 th century) in order to complete the image of the Dominican religious naming in Krakow. The analysis revealed 71 anthroponyms that were used to name nuns in the described period, showed their occurrence, popularity and motivation, and pointed to the genesis of creation as a religious name. The article also classifies names according to cultural and religious sources, compares the collection of female names with male Dominican names, and describes the evolution of the name change practice in the Dominican Order.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
ZmudaE. Imiona krakowskich sióstr dominikanek (XVII–XVIII w.). ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 268-279, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Borkowska M., 2002, Panny siostry w świecie sarmackim, Warszawa.

Borkowska M., 2005, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II: Polska centralna i południowa, Warszawa.

Citko L., 2000, Imiona zakonne oo. Bazylianów z Supraśla (XVII w.), [w:] Nazwy własne na pograniczach kulturowych: materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Białowieża, 12–13 VI 2000, red. Z. Abramowicz, L. Dacewicz, Białystok, s. 57–61.

Fros H., Sowa F., 2004–2007, Księga imion i świętych, t. I–VI, Kraków.

Grzenia J., 2006, Słownik imion, Warszawa.

Horyń E., Zmuda E., 2017, O imieniu Krystyna – szkic onomastyczno-teologiczny, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XII, s. 130–139.

Kobylińska J., 2018, Imiona oo. dominikanów w „Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka” (XVII–XVIII w.), „Onomastica” LXII, s. 145–181.

Kopertowska D., 1994, Ewolucja motywacji w imiennictwie, „Język Polski” LXXIV, z. 1, s. 22–33.

Malec M., 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.

Malec M., 1998, Zjawisko geminacji w polskiej antroponimii, [w:] Najnowsze przemiany nazewnicze, red. E. Jakus-Borkowa, K. Nowik, Warszawa, s. 299–305.

Malec M., 1995, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 2: Imiona chrześcijańskie, Kraków [SEMot].

Marecki J., 1997, Zakony żeńskie w Polsce, Kraków.

Rymut K., 1995, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków.

Sochacka S., 2003, Imiennictwo żeńskich zgromadzeń zakonnych, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 245–254.

Szewczyk Ł.M., 2000, Kultowe i kulturowe znaczenie imiennictwa wybranych polskich za konów żeńskich (na przykładzie imion sióstr franciszkanek), [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź, s. 429–444.

Wieczorek E., 2010, Imiona sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z drugiej połowy XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” V, nr 80, s. 277–289.

Wieczorek E., 2011, Męskie imiona zakonne jako specyficzna warstwa antroponimii polskiej, [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak i in., Gdańsk, s. 204–212.

Zmuda E., 2015, Maria jako imię zakonne, „Onomastica” LIX, s. 137–151.

Zmuda E., 2017, (Nie)zależność imion zakonnych od chrzestnych (na przykładzie imion karmelitów bosych), „Socjolingwistyka” XXXI, 2017, s. 191–204.

Zmuda E., 2019, Imiona karmelitanek bosych (XVII – I poł. XX w.), Kraków.