O różnych sposobach opisu terminologii specjalistycznej – Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich

Main Article Content

Abstrakt

brak

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
HoryńE. O różnych sposobach opisu terminologii specjalistycznej – Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, n. 14, p. 298-305, 15 grudz. 2019.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Batko-Tokarz B., 2019, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego – teoria, praktyka, leksykografia, Kraków.

Biniewicz J., 1992, Rozwój polskiej terminologii chemii nieorganicznej, Opole.

Biniewicz J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole.

Bochnakowa A., 1984, Terminy kulinarne romańskiego pochodzenia w języku polskim do końca XVIII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LXXVIII.

Borejszo M., 1990, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań.

Borejszo M., 2001, Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie, Poznań.

Bugajski M., 1977, Polska terminologia poligraficzna. Studium semantyczne na wybranych działach, Wrocław.

Cegieła A., 1992, Polskie słownictwo teatralne 1765–1965, Wrocław.

Cygal-Krupa Z., 1986, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków.

Cygal-Krupa Z., 1990, Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), Kraków.

Dąbkowski G., 2010, Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej, Warszawa.

Gajda S., 1976, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole.

Gajda S., 1990a, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole.

Gajda S., 1990b, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Opole.

Grucza F. (red.), 1991, Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław.

Grucza F., Kozłowska Z. (red.), 1994, Języki specjalistyczne: materiały z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW, Warszawa 9–11 stycznia 1992, Warszawa.

Grucza F., 2007, Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa.

Horyń E., 2018, Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej, Kraków.

Jankowiak L.A., 2011, Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku, „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” X, s. 97–109.

Koronczewski A., 1961, Polska terminologia gramatyczna, Warszawa.

Kurdyła T., 2003, Czy słownictwo rzemieślnicze jest terminologią?, „Prace Filologiczne” XLVIII, s. 345–355.

Kwaśnicka-Janowicz A., 2019, Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), Kraków.

Lukszyn J., Zmarzer W., 2001, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.

Łuczyński E., 1987, Polska terminologia morska I połowy XX wieku. Nazwy części jednostki pływającej, Gdańsk.

Mariak L., 2011, Leksyka z zakresu wojskowości w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Cz. 1. Analiza i interpretacja, Szczecin.

Mitrenga B., 2014, Zmysł smaku: studium leksykalno-semantyczne, Katowice.

Młynarczyk E., 2008, Z dawnego słownictwa rzemieślniczego, [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, Kraków,s. 627–637.

Młynarczyk E., 2010, Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg praw miejskich i lustracji królewszczyzn), Kraków.

Musiołek-Choinski K., 1986, Polskie nazwy chorób. Studium z terminologii medycznej, Wrocław.

Ożdżyński J., 1970, Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Ożdżyński J., 2000, Teoria i praktyka terminologii logopedycznej, Kraków.

Pajewska E., 2003, Słownictwo tematyczne związane z lasem w kontekście badań nad językami specjalistycznymi, Szczecin.

Pawlikowska Z., 1964, 1965, 1966/1967, Z historii polskiej terminologii matematycznej,cz. 1, cz. 2, cz. 3, „Wiadomości Matematyczne”.

Pihan-Kijasowa A., 2012, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej), Poznań.

Piotrowicz A., 2004, Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Poznań.

Piotrowicz A., 2014, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. XVI, Życie towarzyskie, Poznań.

Przybylska R., 1984, Problem opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze”, z. 79, s. 159–173.

Seniów A., 2017, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Szczecin.

Starzec A., 1984, Rozwój polskiej terminologii motoryzacyjnej (od początku do 1945 roku), Opole.

Stoberski Z., 1982, Międzynarodowa terminologia naukowa, Warszawa.

Szczaus A., 2013, Leksyka specjalistyczna w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 na tle polszczyzny XVIII wieku, Szczecin.

Szlesiński I., 1985, Słownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII wieku, Wrocław.

Szymczak M., 1966, Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii dialektach języka polskiego, Warszawa.

Święcicka M., 2012, Pieniądz we współczesnej polszczyźnie: studium leksykalno-semantyczne, Bydgoszcz.

Waniakowa J., 2003, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków.

Wołowik B., 1979, Historia polskiej terminologii szkolnej, Opole.

Wysocka F., 1980, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. I, Anatomia: proste prymarne nazwy nie motywowane, Wrocław–Warszawa.

Wysocka F., 1994, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. II, Anatomia: jednowyrazowe nazwy motywowane, Kraków.

Wysocka F., 2007, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. III, Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Kraków.

Zajda A., 2001, Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii, Kraków.

Żak-Święcicka M., 1984, Charakterystyka słownictwa zawodowego rzemieślników, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 294–298.

Żydek-Bednarczuk U., 1987, Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, Katowice.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>