Funkcjonalność gier językowych w prasie drugiego obiegu wydawniczego końca lat 70.

Main Article Content

Dorota Suska
https://orcid.org/0000-0001-9978-5116

Abstrakt

The article presents the functionality of language games in texts representing the unofficial press discourse of the late ‘70s (press). The non-censorship journalism of the second publishing circulation, published outside the censorship, created a space for independent debate and presented the point of view of the pre-solidarity opposition; therefore, it developed communication practices that were alternative to Newspapers as the basic model of Polish in the press at the time (and in public communication). Language games (lexical, syntactic, text, and intertextual) strengthened the persuasive influence of the second cycle press texts, in which new topics were introduced and a new community of values was defined. In a broader sense, the presence of language games in independent journalism can be treated as a signal of reproduction of public communication after a period of dominant newspeak – excluding and actually anti-communication.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
SuskaD., „Funkcjonalność gier językowych w prasie drugiego obiegu wydawniczego końca lat 70.”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 265-276, https://doi.org/10.24917/20831765.15.22, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7105 dostępne na: 16.05.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Balcerzan E., 2000, W stronę genologii multimedialnej [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa, s. 86-101.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., 2010, „Język IV RP”, czyli o karierze przecieku. Problem wiarygodności dyskursu publicznego, [w:] Język IV RP, red. R. Przybylska, P. Nowak, P. Czerwiński , Lublin, s. 7-31.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J., 2001, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Solidarności, http://www.encysol.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna (dostęp 06. 03. 2020).
Zobacz w Google Scholar

Friszke A., 2012, Czasopisma drugiego obiegu, [w:] Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., 1991, Nowomowa po polsku, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., 2001, Nowomowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 173-182.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., 2013, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj I., 2016, U źródeł politycznego dyskursu dominującego w czasach PRL, [w:] Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice, s. 121-131.
Zobacz w Google Scholar

Kępa-Figura D., 2009, Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej – semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów, „Prace Językoznawcze” XI, s. 95-113.
Zobacz w Google Scholar

Kępa-Figura D., 2012, Performatywność w komunikacji medialnej [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Kraków, s. 243-255.
Zobacz w Google Scholar

Kudra A., Jeziorska D., 2010, Językowe znaki świadomości kolektywnej i ich chiralna zasada konceptualizacyjna (o neonowomowie IV RP, [w:] Język IV RP, red. R. Przybylska, P. Nowak, P. Czerwiński, Lublin, s. 181-189.
Zobacz w Google Scholar

Łuc I., 2010, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K., 2011, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku.Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K., 2014, Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL [w:] Oblicza komunikacji. Język polityki – historia i współczesność, Wrocław, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław, s. 37‒50.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K., Rutkowski, 2004, Media i nazwy, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B., 2016, Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XI, s. 110-118.
Zobacz w Google Scholar

Suska D., 2017, Dyskurs wokół śmierci Stanisława Pyjasa (językowe strategie zarządzania kryzysem w prasie krakowskiej), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 3(41), s. 115-132.
Zobacz w Google Scholar

Suska D., 2019, Konceptualizowanie Innego w prasie okresu przedsolidarnościowego (1978-1980). Od stereotypu wroga do oponenta politycznego, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, t. 32, s. 271-287.
Zobacz w Google Scholar

Suska D., (w druku), The style of independent periodicals in 1979–1980 in the face of the dominant ideologicaldiscourse, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowska I., 2016, Konstelacja dyskursów związanych tematycznie i funkcjonalnie ze sferą prawa – próba typologii, [w:] Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice, s.31-40.
Zobacz w Google Scholar

Wojsław J., 2017, Figura wroga w ideologii i propagandzie XX-wiecznych totalitaryzmów – przyczynek do dyskusji, „Media. Biznes. Kultura”, nr 1 (2), s. 47-63.
Zobacz w Google Scholar