Imiona i derywaty odimienne używane na polskiej Warmii w XIX wieku

Main Article Content

Maria Biolik
https://orcid.org/0000-0003-1166-784X

Abstrakt

The article presents first names and derivatives derived from first names, used in families in Warmia in the 19th century. The material was gathered from the work of W. Barczewski, Kiermasy in Warmia. Names in Warmian families were passed down from generation to generation and given in accordance with family tradition.


The selection of names was scarce. First names were rare in common circulation, more often short names and deminutive-hypocoristic forms created with a small number of formants were used. The number of diminutive or playful female names was limited. These were created by name derivatives: Luca, Jewka, Lucka, Nulka, Baśka, Basia, Barwuchna, Dośka, Waleśka, Elzka, Joanka, Finka, Katrynka, Kaśka, Marychna, and Staśka. Of the male names, Barczewski certified ten names in basic forms: Jakub, Andrzej, Stefan, Klement, Michał, Maciej, Marcin, Joachim, Wojciech, Kazimierz and derivative hypocorrisms and deminutive forms: Janek, Michałek, Maciek, Kuba, Kubal, Kubalek, Kaźnirek, Wojtek, Jędrysek, Józefek, Wiktorek, Frąck, Matys. Respect for adults was expressed through full names, whereas children were addressed with deminutive-hypocorristic forms, and emotionally-oriented forms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biolik , M. (2020) „Imiona i derywaty odimienne używane na polskiej Warmii w XIX wieku”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 39–49. doi: 10.24917/20831765.15.3.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Biolik M., 2014, Dialekt warmiński. Fonetyka i fonologia, Olsztyn.
Google Scholar

Breza E., 1986, Nazwiska pomorskie pochodzące od dialektyzmów leksykalnych, „Folia Linguistica” XII, s. 79–91.
Google Scholar

Breza E., 1988, Wybrane nazwiska parafii Smogulec pod Węgrowcem na przełomie XVI i XVII wieku, „Slavia Occidentalis” XLV, s. 7–16.
Google Scholar

Breza E., 2006, Imiona typu Dam < Adam, Biba < Sabina, [w:] Munuscula Linguistica. In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, red. K. Rymut, Kraków, s. 121–141.
Google Scholar

Breza E., 2014, Zalety imionami ludzi, Gdańsk.
Google Scholar

Bubak J., 1993, Księga naszych imion, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Chłosta J., 2002, Słownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn.
Google Scholar

Cieślikowa A., 1991, Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków.
Google Scholar

Guz M., 2018, Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku, Olsztyn.
Google Scholar

Handke K., 2009, Socjologia języka, Warszawa.
Google Scholar

Malec M., 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.
Google Scholar

Marcjanik M., 2010, Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 281–292.
Google Scholar

Ogrodziński W., 1977, Wstęp, [w:] W. Barczewski, Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane, wydał i wstępem poprzedził W. Ogrodziński, Olsztyn.
Google Scholar

Rybka M., Sławek J., 2015, „Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Poznań Linguistic Forum 30, s. 131–151.
Google Scholar

Tekielski K., 1976, Germanizmy leksykalne w gwarze warmińskiej we wsi Wipsowo powiat Olsztyn, [w:] Ogólnopolskie studenckie seminarium dialektologiczne Kraków 22–24 II 1974. Księga referatów, Kraków, s. 19–25.
Google Scholar