Czy słownictwo agrarne w utworach Jana Kochanowskiego jest słownictwem specjalistycznym? – analiza porównawcza na podstawie Gospodarstwa Anzelma Gostomskiego

Main Article Content

Joanna Duska

Abstrakt

The aim of this article is to present agrarian terminology in Jan Kochanowski’s works and compare it with the vocabulary used by Anzelm Gostomski, the author of the oldest Polish handbook on gentry farming. Jan Kochanowski was a noble farm owner as well and Anzelm Gostomski lived at the same time as Jan Kochanowski.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
DuskaJ., „Czy słownictwo agrarne w utworach Jana Kochanowskiego jest słownictwem specjalistycznym? – analiza porównawcza na podstawie Gospodarstwa Anzelma Gostomskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 67-78, https://doi.org/10.24917/20831765.15.5, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7624 dostępne na: 18.06.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Cygal-Krupowa Z., 1990, Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Galilej C., 2019, Siedemnastowieczna leksyka gospodarcza na przykładzie dzieł Jakuba Kazimierza Haura, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Gierowski J.A., 1979, Historia Polski 1505–1764, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grucza S., 2009, Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle antropocentrycznej teorii języków ludzkich, „Komunikacja specjalistyczna”, t. 2: Specyfika języków specjalistycznych, red. S. Szadyko, Warszawa, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz B., 2018, O (nie)tożsamości pojęć JĘZYK SPECJALISTYCZNY, JĘZYK SPECJALNY, JĘZYK FACHOWY, JĘZYK PROFESJONALNY, JĘZYK ZAWODOWY, PROFESJOLEKT, TECHNOLEKT, „Polonica” XXXVIII, Kraków, s. 85–108.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnicka-Janowicz A., Sikora K., 2016, Leksyka agrarna jako wiejska prototerminologia, [w:] Trwałość i zmienność w języku. Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin, s. 145–153.
Zobacz w Google Scholar

Pelc J., 1580, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w kulturze polskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Perek J., 1966, Bibliografia kanonu źródeł słownika, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, red. S. Bąk i in., t. I, s. XLIII–CXIV, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Teresińska I., 2000, hasło Gostomski Anzelm [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, red. R. Loth, t. 1, Warszawa, s. 352.
Zobacz w Google Scholar

Teresińska I., 2002, hasło Ponętowski Jakub, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, red. R. Loth, t. 3, Warszawa, s. 270.
Zobacz w Google Scholar

Słownik polszczyzny XVI wieku – indeks haseł, https://spxvi.edu.pl/indeks [dostęp: 31.03.2020]
Zobacz w Google Scholar