Zapożyczenia z języków romańskich i ich obecność w materiałach do nauki języka polskiego jako obcego

Main Article Content

Agnieszka Jasińska
https://orcid.org/0000-0002-4848-1945

Abstrakt

The article presents borrowings adopted from Romance languages wich can be found in educational aids for teaching Polish as a foreing language. The text focuses on the percentage share of borrowings in dictionnaries and beginners’ course books. It also concentrates on lists of words and topics in which those borrowings occur. The author emphasises the fact that in course books for teaching and learning Polish as a foreign language there are actually only proper loanwords while non assimilated and calques are missing. Besides neither metaphors nor foreign prefixes are not represented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jasińska, A. (2020) „Zapożyczenia z języków romańskich i ich obecność w materiałach do nauki języka polskiego jako obcego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 99–109. doi: 10.24917/20831765.15.8.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Achtelik A., Serafin B., 2013, Miło mi panią poznać, Katowice.
Google Scholar

Bajerowa I., 2005, Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa.
Google Scholar

Damborsk. J., 1974, Wyrazy obce w języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 341–355.
Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K., 2008, Wielki słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Dubisz S. red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa.
Google Scholar

ESOKJ, 2003 – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa.
Google Scholar

Garncarek P., 2006, Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1979, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1999, Historia języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Kurzowa Z., 2005, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Maćkiewicz J., 1992, Wyrazy międzynarodowe a kształtowanie się europejskiej ligi słownikowej, „Język a Kultura”, t. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, Wrocław, s. 145–153.
Google Scholar

Maćkiewicz J., 2001, Wyrazy międzynarodowe we współczesnym języku polskim, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 555–562.
Google Scholar

Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2010, Hurra!!! Po polsku 1, Kraków.
Google Scholar

Martyniuk W., 2004, A1 – Elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym, Kraków.
Google Scholar

Miodunka W., 2005, Cześć, jak się masz, Kraków.
Google Scholar

Porayski-Pomsta J., 2006, Słownictwo pochodzenia obcego w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 58–69.
Google Scholar

Porayski-Pomsta J., 2007, Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 55–65.
Google Scholar

Walczak B., 2008, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław.
Google Scholar

Waszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Witaszek-Samborska M., 1993, Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, Poznań.
Google Scholar

Zgółkowa H., 2008, Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań.
Google Scholar