Hades nie zawsze funeralny – szkic o fortunności nazw podmiotów gospodarczych

Main Article Content

Magdalena Puda-Blokesz
https://orcid.org/0000-0002-3449-506X

Abstrakt

The article falls within the chrematonomastic research strand in which a proper name is understood to be a utilitarian message with a pragmatic potential, one that ensues from both statutory requirements and marketing rules. The focus is on the topic of auspicious economic entity names and especially their constituents – lexical units that are supposed to make the name and entity stand out in the market, yet should not be misleading as to what the company’s scope of activity is. The names of firms and premises with the mythological firmonym Hades from various sectors (147 items) from all over Poland, sourced from Panorama Firm, a large business directory, were examined. Quantitatively, the collated material shows that most marketing chrematonyms with this component can be found in the funeral sector, as accounted for by the funeral and thanatological connotations the mythological lexeme evokes by way of its cultural meaning. Much more seldom, name coiners from various sectors (incl. textile, hotel, building, transport, automobile companies) employ the word as well, rendering firmonym-using identification possibly difficult, misleading or nigh on impossible.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
Puda-BlokeszM., „Hades nie zawsze funeralny – szkic o fortunności nazw podmiotów gospodarczych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 179-196, https://doi.org/10.24917/20831765.15.15, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7634 dostępne na: 19.06.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Badyda E., 2007, Od Ozyrysa po Sleep Time. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich zakładów pogrzebowych, „Język Polski” LXXXVII, s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Badyda E., 2011, O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu – na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn, s. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Badyda E., 2018, Nazewnictwo współczesnych szkół tańca w aspekcie funkcjonalnym – na przykładzie szkół trójmiejskich, „Język – Szkoła – Religia” XIII, nr 2, s. 16–29, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/ index.php/JSR/article/view/975 [dostęp: 19.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Biolik M., 2011, Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn, s. 59–78.
Zobacz w Google Scholar

Breza E., 2005, Nazwy zakładów pogrzebowych w Polsce, [w:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, red. R. Łobodzińska, Łask, s. 69–81.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2011a, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2011b, Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn, s. 181–192.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2014, Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej, „Poznańskie Studia Językoznawcze” nr 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, red. M. Graf, s. 63–72.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2018, Definicja i zakres chrematonimii, „Folia Onomastica Croatica” XXVII, s. 1–14, DOI: https://dx.doi.org/10.21857/mwo1vcz00y
Zobacz w Google Scholar

Nowińska N., 2011, Bardzo czarny PR, czyli społeczne konteksty budowania wizerunku przez firmy pogrzebowe i producentów akcesoriów funeralnych w Polsce, „Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu”, nr 3, online: http://www.ikonosfera.umk.pl/ fileadmin/ pliki/Ikonosfera_3_ Natalia_Nowinska_ Bardzo_czarny_PR.pdf [dostęp: 6.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K., 2008, Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania, „Język a Kultura”, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, Wrocław, s. 59–79.
Zobacz w Google Scholar

Parzniewska J., 1998, Nazwy zakładów pogrzebowych, „Onomastica” XLIII, s. 283–289.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2020, Dziedzictwo mitologiczne i biblijne w nazwach wielkopolskich firm handlowych i usługowych, [w:] „Dialog z Tradycją”, t. VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. M. Puda-Blokesz, M. Ryszka-Kurczab, Kraków, s. 105–118.
Zobacz w Google Scholar

Puda-Blokesz M., 2020a, Miejsce i funkcja mitologizmów w strukturze chrematonimów funeralnych, [w:] „Dialog z Tradycją”, t. VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. M. Puda-Blokesz, M. Ryszka-Kurczab, Kraków, s. 119–133.
Zobacz w Google Scholar

Puda-Blokesz M., 2020b, Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans, „Język Polski” C, z. 1, s. 78–91.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2008, Obraz dawnego świata odbity w nazwach miejscowych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” III, s. 302–311.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2017, Nazewnictwo firm pogrzebowych w świetle kultury funeralnej, [w:] „Dialog z Tradycją”, t. VI: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków, s. 553–569.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M., 2014, Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 27, s. 135–144, https://pressto.amu.edu.pl/ index.php/psj/article/view/632 [dostęp: 18.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M., 2013, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M., 2012, Słownik metafor i konotacji nazw własnych, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Sikora E., 2016, Językowo-kulturowe motywacje mazowieckich chrematonimów funeralnych, „Respectus Philologicus”, nr 30 (35), s. 74–83.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zboralski M., 2000, Nazwy firm i produktów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar