Obrazowość jako cecha stylistyczna szesnastowiecznego pamfletu politycznego Uwagi o Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego Walentego Neothebela

Main Article Content

Artur Rejter

Abstrakt

The main subject of the study is to point out the language and text exponents of picturesqueness as a style feature of historical pamphlet of XVI th. century. The observations were made on the example of the work Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego by Walenty Neothebel. One can indicate a few determinants of picturesqueness, they are: discontinuous words structures, proverbs and idioms, comparisons, enumerations and large and extensive description contexts. In general distinguished devices are not imaginative or exquisite, frequently being allied to simple, even colloquial language. In that the analyzed text is clearly vivid and evocative. The applied devices serve pragmatic effectiveness of the work, wich is its most important component. In the analyzed piece of work one can distinguish the features of more than one literary genre, e.g. pamphlet, morality play or dialogue, but the pragmatic aspect leads primarily to critical texts of political subject which are close right to the pamphlet. Furthermore, one can mark that Walenty Neothebel due to negative picture of tsar Ivan the Terrible presented in Acrostichis preserved the negative stereotype of Russians in Polish language and culture.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
RejterA., „Obrazowość jako cecha stylistyczna szesnastowiecznego pamfletu politycznego Uwagi o Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego Walentego Neothebela”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 204-212, https://doi.org/10.24917/20831765.15.17, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7639 dostępne na: 19.06.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Abramowska J., 1998, Moralitet, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – renesans – barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej--Temeriusz, Wrocław, s. 558–562.
Zobacz w Google Scholar

Abramowska J., 2002, O staropolskich enumeracjach, [w:] Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. nauk. I. Opacki, przy współudziale B. Mazurkowej, Katowice, s. 304–311.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., 1976, W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., 1998, Paszkwil, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – renesans – barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej--Temeriusz, Wrocław, s. 626–628.
Zobacz w Google Scholar

Franczak G., 2016, Wstęp, [w:] W. Neothebel, Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego, oprac. G. Franczak, Warszawa, s. 5–67.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1989, Słownik terminów literackich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., 1978, Wprowadzenie do teorii wyliczenia jako zasady budowy tekstu, „Pamiętnik Literacki” LXIX, z. 3, s. 131–147.
Zobacz w Google Scholar

Hernas C., 1998, Barok, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., 2006, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janowska A., 2007, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Krążyńska Z., 2000, Z zagadnień semantyki i składni staropolskich czasowników, [w:] Studia historycznojęzykowe III: Rozwój polskiego systemu językowego, red. K. Rymut i W.R. Rzepka, Kraków, s. 213–219.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski K., 2001, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski K., 2006, W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A., 2000, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A., 2006, Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K., 1976, O składni „Kazań gnieźnieńskich”: partykuła „ć”, „ci”, [w:] Studia z polskiej składni historycznej I, red. nauk. J. Twardzikowa, Kraków, s. 7–39.
Zobacz w Google Scholar

Rejter A., 2000, Wizerunek Świętej Rodziny w staropolskiej literaturze apokryficznej. Funkcje opisu, [w:] Бiблiя i кyльтypa. Збipник нayкoвих cтaтeй, Випycк I. Вiдпoвiдaльний peдaктop A.Є. Нямцy, Чepнiвцi, s. 132–137.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., 1997, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu, Katowice.
Zobacz w Google Scholar