Tytuły jako skrzydlate słowa

Main Article Content

Anna Tyrpa

Abstrakt

The article discusses the issue of the “second life” of titles which, separated from the original text, start to function in the texts of other authors as winged words. The author has described the works that have been written on this topic based on the materials from magazines, belles-lettres and books discussing the titles of films. Twelve titles were presented which have been taken over by the authors of at least two new texts. The research material included ten Polish novels from the years 1969-2013. Twelve titles come from two poetic works, one song, five novels and two filmed stories, one light opera and one film. Six of them are the works of Polish authors, and the remaining six were made by foreign authors. A half of them were described in the volume Skrzydlate słowa [Winged Words] of 1990.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tyrpa, A. (2020) „Tytuły jako skrzydlate słowa”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 301–311. doi: 10.24917/20831765.15.25.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2012, Tekstologia, Warszawa.
Google Scholar

Bąba S., 1970, Frazeologia potoczna w tytułach utworów literackich, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 320–325.
Google Scholar

Chlebda W., 1993, Frazematyka, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 327–334.
Google Scholar

Chlebda W., 2016, Tytuły we frazeograficznej perspektywie opisu, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, Poznań, s. 103–116.
Google Scholar

Danek D., 1980, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, Warszawa.
Google Scholar

Guz B., 2001, Język wchodzi w grę – o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 9–20.
Google Scholar

Ignatowicz-Skowrońska J., 2008, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin.
Google Scholar

Kosyl C., 1993, Chrematonimy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 439–444.
Google Scholar

Kowalik K., 2019, Próba typologii tytułów (ideonimów) prozy Jana Wiktora, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XIV, s. 96–107.
Google Scholar

Koziara S., 2005, Uwagi w sprawie źródeł oraz selekcji zasobu polskich frazeologizmów biblijnych, „Problemy Frazeologii Europejskiej” VII, s. 39–49.
Google Scholar

Lewicki A.M., Pajdzińska A., 1993, Frazeologia, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 307–326.
Google Scholar

Miodek J., 1981, Tytuł w tytule jako środek stylistyczny, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” XII, s. 121–129.
Google Scholar

Nowakowska B., 2005, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków.
Google Scholar

Pisarek W., 1966, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace Językoznawcze” III, s. 67–81.
Google Scholar

Połowniak-Wawrzonek D., 2010, Wpływ mediów na współczesną polską frazeologię, Kielce.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 1981, Nazewnictwo w „Dziadach” Adama Mickiewicza, „Język Artystyczny”, t. 2, s. 145–170.
Google Scholar

Skowronek K., Skowronek B., 2003, Ideonimy polskich filmów fabularnych (1947–2002), [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 610–628.
Google Scholar

Smoleń-Wawrzusiszyn M., 2016, „Nieznośna lekkość bytu” – skrzydlate słowa w retorycznych interpretacjach, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 16, s. 265–283.
Google Scholar

Ślawska M., 2008, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Rocznik Prasoznawczy”, t. 2, s. 117–126.
Google Scholar

Tyrpa A., 2016, Źródła reproduktów w powieściach Moniki Szwai, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, Poznań, s. 135–157.
Google Scholar

Wojnowska J., 2008, Cechy i funkcje tytułu w tekście publicystycznym na przykładzie felietonów J. Hennelowej i J. Podsiadły, „Język Polski” LXXXVIII, s. 29–38.
Google Scholar