Językowo-kulturowy obraz ziemi bocheńskiej utrwalony w mikrotoponimii gminy Żegocina

Main Article Content

Karolina Wróbel-Kącka
https://orcid.org/0000-0001-6812-6732

Abstrakt

The subject of the article is the reconstruction of the image of the Bochnia land based on the analysis of toponyms collected in the commune of Żegocina. Toponymic linguistic material was examined in the context of cultural linguistics, which allowed it to reflect the image of the former village and its inhabitants, as well as to indicate the characteristic dialectal features present in this area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wróbel-Kącka, K. (2020) „Językowo-kulturowy obraz ziemi bocheńskiej utrwalony w mikrotoponimii gminy Żegocina”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 324–332. doi: 10.24917/20831765.15.27.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Afeltowicz B., 2014, Kulturowe konteksty nazw szczecińskich przedszkoli publicznych, [w:] Kulturowe konteksty języka, red. B. Afeltowicz i J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin, s. 9–25.
Google Scholar

Anusiewicz J., 1995, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław.
Google Scholar

Anusiewcz J., Dąbrowska A., Fleischer M., 2000, Językowy obraz świata i kultura: projekt koncepcji badawczej, „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 11–39.
Google Scholar

Bartmiński J., 2006, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, s. 76–88.
Google Scholar

Cieślikowa A., Czopek-Kopciuch B., (red.), Toponimia i oronimia, Kraków 2001.
Google Scholar

Gałkowski A., Gliwa R., (red.), 2015, Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, Łódź.
Google Scholar

Górnowicz H., 1983, Nazwy terenowe i ich podział, [w:] Geografia nazewnicza, red. K. Rymut, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 7–17.
Google Scholar

Grzelakowa E., 2002, Toponim jako element językowego obrazu świata, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin, s. 47–55.
Google Scholar

Jelonek T., 2015, Językowo-kulturowy obraz wsi utrwalony w mikrotoponimach motywowanych elementami środowiska naturalnego oraz czynnikami kulturowymi (na przykładzie nazw terenowych Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych), [w:] Żywa gwara. Rozważania o gwarach polskich na początku XXI wieku, red. M. Pachowicz, Tarnów, s. 77–86.
Google Scholar

Jelonek T., 2018, Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach, Kraków.
Google Scholar

Jędrzejko E., 2000, Systemy onimiczne języków a językowy obraz świata. W stronę porównawczej onomastyki kulturowej, „Onomastyka” XLV, s. 5–25.
Google Scholar

Kaleta Z., 1998, Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 15–36.
Google Scholar

Kąś J., Kurek H., 2001, Język wsi, [w:] Język polski, red. S. Gajda, Opole, s. 440–459.
Google Scholar

Kurek H., 2002, Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotoponimii Dukielszczyzny), [w:] Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Kraków, s. 139–164.
Google Scholar

Lech-Kirstein D., 2013, Śląskie nazwy geograficzne jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej, „Onomastica” LVII, s. 175–184.
Google Scholar

Maćkiewicz J., 2001, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 47–55.
Google Scholar

Mazur J., 2001, Dialekty, [w:] Język polski, red. S. Gajda, Opole, s. 410–411.
Google Scholar

Młynarczyk E., 2015, Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych, [w:] Mikrotoponimia i mikrotoponimia w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, s. 193–203.
Google Scholar

Morawski Sz., 1906, Arjanie polscy (z 8-ma rycinami), Lwów.
Google Scholar

Mrózek R., (red.), 1990, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice.
Google Scholar

Myszka A., 2006, Toponimia powiatu strzyżowskiego, Rzeszów.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2007, Najpopularniejsze imiona żeńskie w średniopolskich dokumentach krakowskich przejawem trwałości tradycji i kultury, „Prace Filologiczne” LIII, Warszawa, s. 479–486.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2003, Nazwy dzisiejszych sklepów i firm w aspekcie kulturowym, [w:] Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, Warszawa, s. 189–191.
Google Scholar

Skowronek K., 1997, Polskie nazwiska a kultura. Propozycja badań kognitywnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LIII, s. 145–156.
Google Scholar

Skowronek K., 2001, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków.
Google Scholar

Skowronek K., 2013, Imiona „wielkomiejskie” w latach 1995–2010 w perspektywie statystyczno-onomastycznej i społeczno-kulturowej, „Onomastica” LVII, s. 95–127.
Google Scholar

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., 1880, Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, Warszawa.
Google Scholar

Szczepankowka I., 2011, Semantyka i pragmatyka językowa: słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu, Białystok, s. 65–76.
Google Scholar

Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 343–349.
Google Scholar

Wojnarski J., 1967, Wędrówki po ziemi bocheńskiej, [w:] Ziemia bocheńska, red. K. Szwajca, Kraków, s. 36–54.
Google Scholar

Wróbel K., 2019, Toponimy gminy Żegocina jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej, „Rocznik Przemyski”, t. LV: Literatura i Język, s. 19–29.
Google Scholar

Ziajka B., 2014, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim), Kraków.
Google Scholar

Zinken J., 2015, Lubelska szkoła etnolingwistyczna a anglo-amerykańskie językoznawstwo kognitywne, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 27, s. 273–277.
Google Scholar