Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś, red. Tomasz Gęsina i Wioletta Wilczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 146

Main Article Content

Ewa Sikora

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikora, E. (2020) „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś, red. Tomasz Gęsina i Wioletta Wilczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 146”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 341–346. doi: 10.24917/20831765.15.29.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M., 2000, Językowy obraz świata i kultura, „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 11–44.
Google Scholar

Bartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1999, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 39-46.
Google Scholar

Jędrzejewski P., Magira P., Skrężyna K., Szuster G. (red.), 2016, Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, Kraków.
Google Scholar

Lesz-Duk M., 2003, Słownictwo kulinarne we współczesnej polszczyźnie, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo”, z. 4, s. 175–181.
Google Scholar

Łeńska-Bąk K., 2010, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach: historia kultury sub specia culinaria, Opole.
Google Scholar

Mączyński M., 2008, Co jadały panny siostry w XVII wieku – czyli słownictwo kulinarne w „Kronice” sióstr norbertanek, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny” X, s. 102–111.
Google Scholar

Młynarczyk E., 2016, Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sytuacji niedostatku materialnego (na przykładzie wybranych frazemów), [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, red. M. Rak, K. Sikora, Kraków, s. 226–253.
Google Scholar

Olma M., 2013, Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich (na podstawie korespondencji prywatnej), „Rocznik Przemyski”, t. 39: Literatura i Język, s. 13–36.
Google Scholar

Rybicka E., 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.
Google Scholar

Świtała-Trybek D., Przymuszała L., 2018, „Dobry żur, kiej w nim szczur”: dziedzictwo kulinarne Śląska w tekstach kultury, Opole.
Google Scholar

Tymochowicz M., 2019, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin.
Google Scholar

Witaszek-Samborska M., 2005, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań.
Google Scholar

Witosz B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.
Google Scholar

Żarski W., 2008, Książka kucharska jako tekst, Wrocław.
Google Scholar

Żarski W., Piasecki T. (red.), 2017, Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Wrocław.
Google Scholar