Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś, red. Tomasz Gęsina i Wioletta Wilczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 146

Main Article Content

Ewa Sikora

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
SikoraE., „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś, red. Tomasz Gęsina i Wioletta Wilczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 146”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 341-346, https://doi.org/10.24917/20831765.15.29, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7652 dostępne na: 11.04.2021.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M., 2000, Językowy obraz świata i kultura, „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 11–44.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1999, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 39-46.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewski P., Magira P., Skrężyna K., Szuster G. (red.), 2016, Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lesz-Duk M., 2003, Słownictwo kulinarne we współczesnej polszczyźnie, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo”, z. 4, s. 175–181.
Zobacz w Google Scholar

Łeńska-Bąk K., 2010, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach: historia kultury sub specia culinaria, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński M., 2008, Co jadały panny siostry w XVII wieku – czyli słownictwo kulinarne w „Kronice” sióstr norbertanek, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny” X, s. 102–111.
Zobacz w Google Scholar

Młynarczyk E., 2016, Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sytuacji niedostatku materialnego (na przykładzie wybranych frazemów), [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, red. M. Rak, K. Sikora, Kraków, s. 226–253.
Zobacz w Google Scholar

Olma M., 2013, Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich (na podstawie korespondencji prywatnej), „Rocznik Przemyski”, t. 39: Literatura i Język, s. 13–36.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Świtała-Trybek D., Przymuszała L., 2018, „Dobry żur, kiej w nim szczur”: dziedzictwo kulinarne Śląska w tekstach kultury, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Tymochowicz M., 2019, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Witaszek-Samborska M., 2005, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żarski W., 2008, Książka kucharska jako tekst, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Żarski W., Piasecki T. (red.), 2017, Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar