O staropolskich derywatach z sufiksem -ota

Main Article Content

Katarzyna Jasińska
https://orcid.org/0000-0002-9982-0644

Abstrakt

The article presents a description of the Old Polish nominal derivatives with the suffix -ota in terms of their etymology, word–formation and semantics. In addition, the issue of the productivity of nouns was raised – the words that retain lexical continuity in the history of the Polish language from Old Polish to modern Polish were discussed along the derivatives that have not survived in the Polish lexicon until today.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
[1]
JasińskaK., „O staropolskich derywatach z sufiksem -ota”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, 2020, nr 15, s. 110-118, https://doi.org/10.24917/20831765.15.9, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7653 dostępne na: 16.05.2021.
Dział
Artykuły

Bibliografia

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 2016, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska K., 2016, O zaginionej staropolskiej chrapocie, „Linguarum Silva”, t. 5, s. 53–60.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska K., 2018, Dziedzictwo praindoeuropejskie w staropolszczyźnie. Rzeczowniki[w druku], Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. red., 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacjirzeczownikowych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K., 1998, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J., 1964, The Inflectional Categories of Indo-European, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Mallory J.P., Adams D.Q., 2006, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Mróz-Ostrowska E., 1962, Formacje z przyrostkiem -ość w strukturze języka XVI wieku,[w:] Odrodzenie w Polsce, t. III: Historia języka, red. M.R. Mayenowa, Z. Klemensiewicz, cz. 2, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobotka P., 2017, Komentarz językowy a interpretacja i rozumienie tekstu dawnego, [w:] Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań, s. 313–334.
Zobacz w Google Scholar

Vaillant A., 1974, Grammaire comperée des langues slaves, Lyon.
Zobacz w Google Scholar