Książka obrazkowa jako przekład intersemiotyczny – "Król Maciuś Pierwszy" w obrazach Iwony Chmielewskiej

Main Article Content

Joanna Dybiec-Gajer

Abstrakt

A picturebook as an intersemiotic translation of a source text involves a complex process of negotiating and generating meaning by interpretation, selection and mediation. When there is a considerable time gap between the first publication of the source text and its translation into a new visual modality, additional concerns appear that further complicate the process. To what extent is modernization recommended or needed? How does the unfolding of social practices and historical change affect the generation of meanings? What are the illustrator’s loyalties? The dynamic development of multimodal (polysemiotic) texts leads to the reinterpretation and expansion of Jakobson’s classic category of intersemiotic translation. It is used in the study of visual literature, which raises methodological questions as to whether book illustrating is a translational activity. Today intersemiotic translation seems much closer to adaptation or “resemiotization” (O’Halloran et al. 2016) than to interlingual translation proper. Thus the study of discrepancies, shifts and changes, rather than the pursuit of equivalence, may offer new insights. A case in point is the artistic picturebook Jak ciężko być królem [How Hard It Is to Be a King] (2018) by Iwona Chmielewska, who provides a contemporary visual interpretation of the almost century-old King Matt the First (Król Maciuś Pierwszy) (1923). Written by a Polish-Jewish pedagogue, educator and writer, Janusz Korczak’s poignant and multilayered novel about a child king is a recognizable children’s classic with four English translations available. Drawing on desrciptive translation studies, the aim of the article is to analyze the picturebook at hand as an intersemiotic translation, mapped against the existing translation series. What are its translational and pictorial dominant features? What characterizes the artist’s multimodal strategies in representing the source text? How is the unsettling or ambiguous content mediated? Last but not least, the articles focuses on interdiscursivity to inquire how the societal and institutional context as well as the discourse of memory surrounding Janusz Korczak’s death in the Holocaust affect the meaning and where and how they ‘place’ the author and his child hero.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dybiec-Gajer, J. (2022) „Książka obrazkowa jako przekład intersemiotyczny – «Król Maciuś Pierwszy» w obrazach Iwony Chmielewskiej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 43–63. doi: 10.24917/20831765.17.3.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Adamska A., 2015, Gra w kolory. Rola barw w średniowiecznym systemie komunikacji społecznej, „Roczniki Historyczne” 81, s. 7–34.
Google Scholar

Baluch A., 2003, Król Maciuś Pierwszy, [w:] Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 202.
Google Scholar

Baszewska M., 2016, Architektura picture booka. Twórczość Iwony Chmielewskiej, „Sztuka edycji” 2, s. 115–123.
Google Scholar

Bednarczyk A., 2018, Rola tłumacza a potrzeby epoki (koncepcje rosyjskie), „Między Oryginałem a Przekładem” 24/1 (39), s. 9–23.
Google Scholar

Bednarczyk A., 2019a, Analiza pretranslatorska, [w:] Ł. Bogucki, J. Dybiec-Gajer, M. Piotrowska, T. Tomaszkiewicz, Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej, Kraków, s. 16.
Google Scholar

Bednarczyk A., 2019b, Dominanta przekładowa [w:] Ł. Bogucki, J. Dybiec-Gajer, M. Piotrowska, T. Tomaszkiewicz, Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej, Kraków, s. 30.
Google Scholar

Borodo M., 2020, English Translations of Korczak’s Children’s Fiction. A Linguistic Perspective, Cham: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Borodo M., 2021a, Swearing, Smoking, Spitting, Spanking: On Translators’ Treatment of Several “Inexcusably Bad Habits” in the English Translations of Janusz Korczak’s Król Maciuś Pierwszy [w:] Mediating Practices in Translating for Children: Tackling Controversial Topics, red. J. Dybiec-Gajer, A. Gicala, Peter Lang, s. 249–265.
Google Scholar

Borodo M., 2021b, Król Maciuś Pierwszy, czyli polska powieść dla dzieci najczęściej tłumaczona na język angielski, „Porównania” 1(28), s. 444–462.
Google Scholar

Brzuska-Kępa A., 2013, Czytanie obrazu. O „myślących książkach” Iwony Chmielewskiej, [w:] Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź, s. 303–328.
Google Scholar

Czerwińska A., Sztyma T., 2018, Bez tytułu, [w:] Jak ciężko być królem, I. Chmielewska, 2018, Lusowo, bn.
Google Scholar

Chmielewska I., 2012, Trzy pytania do Iwony Chmielewskiej. Rozmawia Marzanna Kuszyńska, http://www.rodzinneczytanie.pl/iwony-chmielewskiej (dostęp 15.07.2021).
Google Scholar

Chmielewska I., 2018, W Polsce Króla Maciusia, https://audycjekulturalne.pl/wp-content/uploads/2018/11/W-Polsce-kr%C3%B3la-Maciusia.pdf (dostęp 15.07.2021).
Google Scholar

Chrobak M., 2012, Restless Boys. Seven Portraits, “Pedagogy. Educational Journal” 84 (9), s. 1453–1461.
Google Scholar

Czernow A., 2017, The King of Misrule, [w:] Child Autonomy and Child Governance in Children’s Literature: Where Children Rule, red. B. Sundmark, Ch. Kelen, 2017, New York: Routledge, s. 134–149.
Google Scholar

Dybiec-Gajer J., (w druku), Boys’ Friendship or More? Re-examining Korczak’s King Matt the First and its Translations, [w:] Navigating Children’s Literature Through Controversy. Glocal and Transcultural Perspectives.
Google Scholar

Dymel-Trzebiatowska H., Szyłak J., Cackowska M. (red.), 2018, 2021, Książka obrazkowa. Leksykon. T 1 i T. 2, Poznań.
Google Scholar

Erdmann S.L., Gawronska Pettersson B., 2019, Norwegian Translations of Anne of Green Gables: Omissions and Textual Manipulations, [w:] Languages, Cultures, Worldviews; Focus on Translation, red. A. Głaz, Palgrave Macmillan, Cham, s. 349–366.
Google Scholar

Fimiak-Chwiłkowska A., 2012, Die Welt in Kinderworten. Zum Problem der Übersetzung der Kinderliteratur am Beispiel des Romans Król Maciuś I (1923) von Janusz Korczak in zwei deutschen Übersetzungen, „Studia Germanica Gedanensia” 27, s. 196–210.
Google Scholar

Fimiak-Chwiłkowska A., 2017, O dwóch niemieckich przekładach powieści Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy, [w:] E. Pieciul-Karmińska, B. Sommerfeld, A. Fimiak-Chwiłkowska, Między manipulacją a autonomicznością estetyczną. Przekład literatury dla dzieci, Poznań, s. 87–114.
Google Scholar

Głowiński M., 1986, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 77(4), s. 75–100.
Google Scholar

Hallberg K., 1982, Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen, „Tidskrift för litteraturvetenskap”, s. 3–4.
Google Scholar

Hallberg K., 2022, Ikonotext revisited – ett begrepp och dess historia, „Barnelitterært forskningstidsskrift. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics”, 13(1), s. 1–10.
Google Scholar

Jakobson R., 1959/2000, On Linguistic Aspects of Translation, [w:] The Translation Studies Reader, red. L. Venuti, Londyn, s. 113–118.
Google Scholar

Jakobson R., 2009, O językoznawczych aspektach przekładu, przeł. L. Pszczołowska, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków, s. 43–49.
Google Scholar

Jaworek M., 2013, Twórczość Korczaka w świetle teorii mitu: odczytanie psychoanalityczne i strukturalne, [w:] Janusz Korczak. Pisarz, red. A. Czernow, Warszawa.
Google Scholar

Kaźmierczak M., Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia, „Przekładaniec” 34, s. 7–35.
Google Scholar

Ketola A., 2021, Visual explicitation in intersemiotic translation, “STRIDON: Studies in Translation and Interpreting” 1(1), s. 103–122.
Google Scholar

Klingberg G., 1986, Children’s Fiction in the Hands of the Translators, Lund.
Google Scholar

Kostecka W., Leszczyński G., Skowera M., 2021, Kamienie milowe w dziejach polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Leśmian – Korczak – Brzechwa, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 11(14), s. 203–222.
Google Scholar

Kotkowska M., 2018, To, co pomiędzy słowem a obrazem – znaki, symbole i metafory wizualne w autorskich książkach Iwony Chmielewskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Poetica” 6, s. 112–135.
Google Scholar

Kwiatkowska A., 2021, Jak narysować pamięć? Zagłada w polskich ilustrowanych książkach dla dzieci, „Porównania” 1(28), s. 123–139.
Google Scholar

Lach M., 2016, Król Maciuś pierwszy jako homo viator, „Kształcenie literackie. Dydaktyka Polonistyczna” 2(11), s. 64–70.
Google Scholar

Ługowska J., 1997, Baśń w twórczości Janusza Korczaka, [w:] Janusz Korczak. Pisarz – wychowawca – myśliciel, red. H. Kirchner, Warszawa.
Google Scholar

Manasterska-Wiącek E., 2012, Primum non nocere, czyli o ukrytej dominancie w przekładzie, „Między Oryginałem a Przekładem” 18, s. 331–348.
Google Scholar

Manasterska-Wiącek E., 2015, Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Lublin.
Google Scholar

Pereira N., 2008, Book Illustration as (Intersemiotic) Translation: Pictures Translating Words, “Meta” 53 (1), s. 103–119.
Google Scholar

Rędzioch-Korkuz A., 2021, Translation as Dialogue of Constraints, Warszawa.
Google Scholar

Rogoż M., 2013a, Polskie edycje dylogii o królu Maciusiu Janusza Korczaka, [w:] Janusz Korczak. Pisarz, red. A. Czernow, Warszawa.
Google Scholar

Rogoż M., 2013b, Książki Janusza Korczaka na polskim rynku wydawniczym, „Toruńskie Studia Bibliologicznie” 1(10), s. 41–67.
Google Scholar

Rybak K., 2018, Dzieciom... ludziom nigdy nie jest lekko. Recenzja książki „Jak ciężko być królem” Iwony Chmielewskiej, https://kulturaliberalna.pl/2018/12/25/krzysztof-rybak-recenzja-ksiazki-jak-ciezko-byc-krolem-kl-dzieciom/ (dostęp 15.07.21).
Google Scholar

Rybak K., 2019, I (nie) żyli długo i szczęśliwie. Konstrukcje zakończeń w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie, „Literatura ludowa” 1, s. 1–23.
Google Scholar

Sikorska M., 2018, Pamięć i wzruszenie. Dopóki niebo nie płacze Iwony Chmielewskiej (do wierszy Józefa Czechowicza i fotografii – najprawdopodobniej – Abrama Zylberberga), [w:] (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice.
Google Scholar

Sikorska M., Smyczyńska K., 2014, Ewangelia według Korczaka. Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej, [w:] Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzież y, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice, s. 151–159.
Google Scholar

Sikorska M., Smyczyńska K., 2020, Ethical Engagement in Iwona Chmielewska’s Picturebooks, “Bookbird” 58(3), s. 72–76.
Google Scholar

Sobolewska A., 1992, Mistyka dnia powszedniego, Warszawa.
Google Scholar

Sobolewska A., 1997, Od magii do mistyki. Powieści inicjacyjne Janusza Korczaka, [w:] Janusz Korczak. Pisarz – wychowawca – myśliciel, red. H. Kirchner, Warszawa.
Google Scholar

Solarz M., 2018, Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym, Warszawa.
Google Scholar

Staniów B., 2006, Z uśmiechem przez wszystkie granice. Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży, Wrocław.
Google Scholar

Van Coillie J., 2021, Diversity can change the world. Children’s literature, translation and images of childhood, [w:] Children’s Literature in Translation Texts and Contexts, red. J. van Coillie, J. MacMartin, Leuven: Leuven University Press, s. 141–156.
Google Scholar

Waleryszak L., 2006, Tłumaczenie literatury dziecięcej Janusza Korczaka – o konieczności „dawaniu dzieciom tego, co najlepsze”, „Przekładaniec” 16(1), s. 57–68.
Google Scholar

Weigt Z., 2019, Między tekstem oryginału a tłumaczeniem. Kilka spostrzeżeń o języku Janusza Korczaka, „Література та культура Полісся” № 95. Серія „Філологічні науки” № 12, s. 250.
Google Scholar

Wilkoń J., Hołobut A., 2009–2010, Sztuka akompaniamentu. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Agata Hołobut, „Przekładaniec” 22–23, s. 295–306.
Google Scholar

Wincencjusz-Patyna A., 2013, Korczak ilustrowany, „Quart” 1(27), s. 53 –69.
Google Scholar

Wincencjusz-Patyna A., 2018, Jak książkę obrazkową postrzega historyczka sztuki? Oczywistości i wątpliwości, „Ars Educandi”, nr 18, s. 81–87.
Google Scholar

Wójcik-Dudek M., 2019, Król Korczak w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koncepcje pedagogiczne Janusza Korczaka a muzealne przestrzenie edukacyjne, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, nr 4 (35), s. 7–27.
Google Scholar

Wysłouch S., 2010, Literatura i semiotyka, Warszawa.
Google Scholar

Zhang H., 2020, Exploring Intersemiotic Translation Models. A Case Study of Ang Lee’s Films, Durham theses, Durham University, Durham E-Theses, http://etheses.dur.ac.uk/13736/ (dostęp 12.07.2022).
Google Scholar