POKORA i POKORNOŚĆ w polszczyźnie (w świetle jednostek kolokacyjnych, frazeologicznych i paremicznych)

Main Article Content

Włodzimierz Wysoczański
https://orcid.org/0000-0003-3516-3240

Abstrakt

The main intention in the presentation of Humility and Being Humble in the Old and Contemporary Polish language is to reveal the formation and consolidation of these concepts in the minds of language users. The subject of the review are multi-word units – collocation, phraseology and paremism. In the image of Humility and Being Humble, two fundamental planes are distinguished. The multifaceted fulfillment of the manifestations of a human attitude boils down to: an attitude towards humility, its formation, its manifestation and the attitude expressed; in the case of humility – to acquire it, form it, manifest it, act in harmony with it, and obey something in humility. You express the nature of humility as the source of something else, the perpetration, effects, coexistence with certain concepts; humility determines its character and consequences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wysoczański, W. (2021) „POKORA i POKORNOŚĆ w polszczyźnie (w świetle jednostek kolokacyjnych, frazeologicznych i paremicznych)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 224–238. doi: 10.24917/20831765.16.19.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa.
Google Scholar

Bernard z Clairvaux, 1991, O stopniach pokory i pychy, Kraków.
Google Scholar

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Grzegorczyk A., 1989, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1990, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1993, POKORA, PYCHA i pojęcia pokrewne, [w:] Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne I, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin, s. 23–39.
Google Scholar

Janukowicz M., 2008, Pedagogiczny kontekst pokory, Częstochowa.
Google Scholar

Majkrzak H., 1999, Chrześcijańska pokora, Kraków.
Google Scholar

Müldner-Nieckowski P., 2007, Frazeologia poszerzona, Warszawa.
Google Scholar

Minikowska T., 1995, Czy pokora znaczy uniżoność, uległość?, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” XXVII. Nauki Humanistyczno-Społeczne 190, s. 105–139.
Google Scholar

Przybylska R., 2020, Kolokacje a analiza semantyczna wyrazu, „LingVaria” XV (2), s. 43–51.
Google Scholar

Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.
Google Scholar

Zaron Z., 1985, Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej (Kochaj bliźniego swego), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Google Scholar

Zatorski W., 2008, Pokora, Kraków.
Google Scholar

Zgółka T., 1991, Język jako filtr aksjologiczny, [w:] Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży. Materiały ogólnopolskiej konferencji: „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych”, Warszawa 21–22 października 1991 r., red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 9–18.
Google Scholar