Od nagrania do korpusu, czyli o metodzie archiwizowania języka mówionego mieszkańców wsi z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki cyfrowej

Main Article Content

Helena Grochola-Szczepanek
https://orcid.org/0000-0002-1511-0486

Abstrakt

The article presents the method of archiving of the rural speech during the development of the electronic language corpus. Attention is focused on how to get spoken data and transcription of non-standard dialect code. It also presents the problems and limitations resulting from nonnormative spoken data and the solutions applied. The recording and converting of spoken language data for corpus is a complex and multi-phase process. The data is obtained from recorded interviews with respondents. The developed system of spoken data transcription combines the properties of non-standard code, the capabilities of tools and needs of corpus.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grochola-Szczepanek, H. (2021) „Od nagrania do korpusu, czyli o metodzie archiwizowania języka mówionego mieszkańców wsi z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki cyfrowej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 54–67. doi: 10.24917/20831765.16.5.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bańko M., Kłosińska A., 1994, Polszczyzna mówiona nieobecna w słownikach, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków, s. 89–96.
Google Scholar

Dunaj B., 1986, Dialektologia a socjolingwistyka, „Folia Linguistica” 12, s. 15–23.
Google Scholar

Grochola-Szczepanek H., Górski R.L., von Waldenfels R., Woźniak M., 2019, Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza, „LingVaria” LV/1, s. 165–180.
Google Scholar

Grochola-Szczepanek H., Woźniak M., 2018a, Badania korpusowe języka mieszkańców Spisza a czynnik pokoleniowy, [w:] Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, s. 79–90.
Google Scholar

Grochola-Szczepanek H., Woźniak M., 2018b, Transkrypcja języka mieszkańców wsi w aplikacji ELAN w Korpusie Spiskim, [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. R. Przybylska, M. Rak, A. Kwaśnicka-Janowicz, Kraków, s. 267–278.
Google Scholar

Klessa K., Wagner A., Oleśkowicz‑Popiel M., Karpiński M., 2013, Paralingua – A New Speech Corpus for the Studies of Paralinguistic Features, „Procedia‑Social and Behavioral Sciences” 95, s. 48–58.
Google Scholar

Labocha J., 2012, Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego, „Slavia Occidentalis” 69, s. 139–145.
Google Scholar

Lewaszkiewicz T., 2017, O zapisach fonetycznych polskiej i słowiańskiej mowy ludowej i potocznej, „Gwary Dziś” 9, s. 183–197.
Google Scholar

Przybylska R., 2009, Badania nad polszczyzną mówioną a leksykografia, [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków, s. 33–39.
Google Scholar

Sierociuk J., 2009, Zasoby fonograficzne Zakładu Dialektologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i ich przydatność w badaniach procesów rozwojowych polszczyzny mówionej, [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków, s. 179–188.
Google Scholar

Wagner A., Bachan J., Klessa K., Demenko G., 2015, Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy, „Prace Filologiczne” LXVI, s. 271–298.
Google Scholar

Waldenfels R. von, Woźniak M., 2016, SpoCo – a simple and adaptable web interface for dialect corpora, „Journal for Language Technology and Computational Linguistics” 31, s. 155–170.
Google Scholar

Baza Mazak, Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm, http://www.bazamazak.uw.edu.pl/ (dostęp: 07.02.2021).
Google Scholar

Český národní korpus, http://ucnk.ff.cuni.cz (dostęp: 07.02.2021).
Google Scholar

GOS – Referenčni govorni korpus slovenskega jezika, http://korpus-gos.net (dostęp: 07.02.2021).
Google Scholar

Korpus Spiski, Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań gwarowych, http://spisz.ijp.pan.pl (dostęp: 07.02.2021).
Google Scholar

NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl (dostęp: 07.02.2021).
Google Scholar

Pęzik P., 2012, Język mówiony w NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska‑Tomaszczyk, Warszawa, s. 37–47, http://nkjp.pl/index.php?page=3&lang=0 (dostęp: 27.02.2021).
Google Scholar

Pęzik P., 2014, Spokes – a search and exploration service for conversational corpus data, https://clarin-pl.eu/dspace/bitstream/handle/11321/47/spokes_pezik.pdf?sequence=5&isAllowed=y (dostęp: 10.01.2021).
Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.), 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa, http://nkjp.pl/index.php?page=3&lang=0 (dostęp: 27.02.2021).
Google Scholar

Spokes-CLARIN, http://spokes.clarin-pl.eu/ (dostęp: 07.02.2021).
Google Scholar