Nieoficjalne nazwy sklepów w środowisku wiejskim (na przykładzie gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)

Main Article Content

Tomasz Jelonek
https://orcid.org/0000-0002-4771-0021

Abstrakt

The main purpose of the article is the attempt of description of the informal names of shops in oral Polish of contemporary village inhabitants (on the example of Wręczyca Wielka community near Klobuck). The first part of the text is devoted to the basic methodological solutions and previous researches. The second part of this article contains the characteristic of the onimic material - e.g. description of semantic motivations and data concerning specific of mentioned group of names.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jelonek, T. (2022) „Nieoficjalne nazwy sklepów w środowisku wiejskim (na przykładzie gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 102–112. doi: 10.24917/20831765.17.7.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Biolik M., Duma J. (red.), 2011, Chrematonimia jako fenomen współczesności, Olsztyn.
Google Scholar

Breza E., 2005, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy) [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Kraków, s. 343–361.
Google Scholar

Długosz K., 1994, Wpływ języków obcych na powstawanie współczesnych nazw własnych, [w:] Przemiany współczesnej polszczyzny, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole, s. 271–282.
Google Scholar

Długosz K., 2014, Z zagadnień nazw własnych (antroponimy, chrematonimy, toponimy, zoonimy), Gorzów Wielkopolski.
Google Scholar

Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.
Google Scholar

Głowacki J., 1990a, Nazwy własne pociągów ekspresowych i pośpiesznych, „Język Polski” LXX, s. 192–196.
Google Scholar

Głowacki J., 1990b, Nazwy własne samolotów w polskim lotnictwie komunikacyjnym, „Język Polski” LXX, s. 106–108.
Google Scholar

Hereźniak J., Sieradzki J., 2008, Przewodnik przyrodniczy po ziemi kłobuckiej, Kłobuck.
Google Scholar

Jelonek T., 2013, Truskolasy. Dzieje wsi, jej tradycje oraz zabytki kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, Wręczyca Wielka.
Google Scholar

Jelonek T., 2018, Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach, Kraków.
Google Scholar

Jelonek T., 2021a, Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych w środowisku wiejskim (na przykładzie nazw sklepów w gminie Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim), [w:] Dialog z tradycją, t. IX: Językowe świadectwo przemian społecznych i kulturowych, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, Kraków, s. 167–181.
Google Scholar

Jelonek T., 2021b, Tradycje nazewnicze wsi a globalizacja (na przykładzie nieoficjalnych nazw sklepów w gminie Wręczyca Wielka), [w:] Tradycje między Wschodem a Zachodem, red. K. Jurczak, I. Piechnik, Kraków, s. 118–133.
Google Scholar

Kała E., Kędziora M., Żerdzińska K., 2007, Gmina Wręczyca Wielka, Wręczyca Wielka.
Google Scholar

Kosyl C., 1983, Forma i funkcja nazw własnych, Lublin.
Google Scholar

Kosyl C., 2001, Chrematonimy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 447–452.
Google Scholar

Krzypkowski T., 2007, Odległa i nieodległa przeszłość mojej małej ojczyzny – rodzinnej miejscowości. Kalej – Szarlejka. Gmina Wręczyca Wielka, Kalej-Szarlejka.
Google Scholar

Kurek H., 2019, Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie imion i nazwisk oraz appellativów), Kraków.
Google Scholar

Lubaś W., 1963, Nazwy terenowe powiatów jasielskiego i krośnieńskiego, cz. 1, „Onomastica” VIII, s. 195–236.
Google Scholar

Nowowiejski B., 2006, Inspiracje kulturowe we współczesnym nazewnictwie polskim, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok, s. 309–316.
Google Scholar

Oronowicz-Kida E., 2012, Wpływ przemian kulturowo-cywilizacyjnych na przezwiska mieszkańców południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 7, s. 167–176.
Google Scholar

Oronowicz-Kida E., 2015, Interferencje kulturowe w oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań, s. 469–477.
Google Scholar

Oronowicz-Kida E., 2019, Globalizacja w języku mieszkańców południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny (na przykładzie nazw własnych), [w:] Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, red. A. Rygotowicz-Kuźma, K. Rutkowski, Białystok, s. 489–501.
Google Scholar

Pelcowa H., 1999, Przeszłość w językowym obrazie świata współczesnej wsi, [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin, s. 253–267.
Google Scholar

Piechnik A., 2009, Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), Kraków.
Google Scholar

Pilecka L., Roszak B., Wrzesiński S., 2008, Truskolasy dawniej i dziś, Truskolasy.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1994, Najnowsze nazwy sklepów, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Zbiór studiów, red. E. Wrocławska, Warszawa, s. 133–142.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1995, Nazwy łódzkich sklepów w 1994 roku, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. II, red. D. Bieńkowska, Łódź, s. 118–129.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1998a, Zmiany cywilizacyjne a zmiany nazewnicze, [w:] Najnowsze przemiany nazewnicze, red. E. Jakus-Borkowa, K. Nowik, Warszawa, s. 33–38.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1998b, Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX, „Z polskich studiów slawistycznych”, seria IX, „Językoznawstwo”: Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, Warszawa, s. 263–268.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2001, Ewolucja polskich nazw własnych w XX wieku, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa, s. 167–174.
Google Scholar

Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.
Google Scholar