Jasińska, A. (2020) „Zapożyczenia z języków romańskich i ich obecność w materiałach do nauki języka polskiego jako obcego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 99–109. doi: 10.24917/20831765.15.8.