ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://studialinguistica.up.krakow.pl/ <p>ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA</p> <p>ISSN 2083-1765</p> <p style="text-align: justify;">Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.</p> <ul> <li class="show">Indeksowany w bazach: <a href="https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2397" target="_blank" rel="noopener">CEEOL</a>,&nbsp;<a href="http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-3226e2f4-73ad-4640-8a4f-d720ca114cc3" target="_blank" rel="noopener">CEJSH</a>,&nbsp;<a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=178317&amp;journalId=9404" target="_blank" rel="noopener">Index Copernicus</a>,&nbsp;<a href="https://scholar.google.pl/scholar?lookup=0&amp;q=Annales+Universitatis+Paedagogicae+Cracoviensis.+Studia+Linguistica&amp;hl=pl&amp;as_sdt=0,5" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>,&nbsp;<a href="http://bazhum.pl/bib/journal/559/" target="_blank" rel="noopener">BazHum</a>,&nbsp;<a href="https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-4ba4e5e8-c298-49e6-9a6b-f1e5b16462e7" target="_blank" rel="noopener">Pol-index</a>, CEON Biblioteka Nauki, <a href="https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/annales-universitatis-paedagogicae-cracoviensis-studia-linguistica,1-28202" target="_blank" rel="noopener">Most Wiedzy</a></li> <li class="show">Dostępny w zasobach: <a href="http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/publication?id=6557&amp;tab=3%20" target="_blank" rel="noopener">Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej</a>,&nbsp;<a href="http://mbc.malopolska.pl/dlibra/results?action=SearchAction&amp;skipSearch=true&amp;mdirids=1&amp;server%3Atype=both&amp;tempQueryType=-3&amp;encode=false&amp;isExpandable=on&amp;isRemote=off&amp;roleId=-3&amp;queryType=-3&amp;dirids=1&amp;rootid=113751&amp;query=Annales+Universitatis+Paedagogicae+Cracoviensis.+Studia+Linguistica&amp;localQueryType=-3&amp;remoteQueryType=-2" target="_blank" rel="noopener">Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej</a>,&nbsp;<a href="http://rep.up.krakow.pl/xmlui/discover?scope=%2F&amp;query=%22Annales+Universitatis+Paedagogicae+Cracoviensis.+Studia+Linguistica%22&amp;submit=" target="_blank" rel="noopener">Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie</a>,&nbsp;<a href="https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&amp;q=Annales%20Universitatis%20Paedagogicae%20Cracoviensis.%20Studia%20Linguistica" target="_blank" rel="noopener">Federacji Bibliotek Cyfrowych</a></li> </ul> <p>Czasopismo objęte programem "<a href="https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych" target="_blank" rel="noopener">Wsparcie dla czasopism naukowych</a>". Aktualna punktacja MNiSW: <strong>20</strong>.</p> Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pl-PL ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA 2083-1765 <p style="text-align: justify;">Autor, zgłaszając tekst do redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, zaświadcza, iż jest on rezultatem wyłącznie jego własnej twórczości, że treść artykułu nie była dotychczas publikowana oraz że utwór nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także, że niczyje prawa do utworu (lub jego jakiejkolwiek części) nie zostały pominięte. Po podpisaniu umowy prawa majątkowe do opublikowanych materiałów zostają przeniesione na Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.</p> <p style="text-align: justify;">Rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest udostępniana bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji <a href="https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons">Creative Commons CC-BY-NC-ND </a>(uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Publikowanych tekstów nie można wykorzystywać do tworzenia utworów zależnych (np. do tłumaczenia ich i publikowania w innym języku bez zgody wydawcy). Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu <a href="https://www.budapestopenaccessinitiative.org">BOAI</a> (Budapest Open Access Initiative) „Studia Linguistica”nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.</p> <p style="text-align: justify;">Autor, przesyłając artykuł do redakcji „Studia Linguistica”, bezwględnie zgadza się&nbsp; z poniższymi punktami:</p> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Oświadczam, że jestem Autorem lub Współautorem nadesłanego tekstu. Przesłany tekst nie był nigdzie publikowany, jest całkowicie oryginalny i nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także, że niczyje prawa do utwory nie zostały pominięte.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Oświadczam, że nadesłany tekst nie został złożony do recenzji lub/i publikacji w innym czasopiśmie.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Przyjmuję do wiadomości, że Autor ponosi pełną odpowiedzialność za każdy przypadek plagiatu, niezależnie od tego, czy został on wykryty podczas procesu recenzji, czy po publikacji w „Studia Linguistica”.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie roszczenia związane z utworem.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Potwierdzam uznanie wszystkich źródeł danych wykorzystanych i cytowanych w badaniach.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Potwierdzam, że artykuł został wykonany z należytą starannością zgodnie ze standardami edytorskimi „Studia Linguistica”.</p> </li> </ul> Koldras Lacki na Turbaczu https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5541 <p>Professor Józefa Kobylińska, who was investigating her local dialect and Władysław Orkan’s language, paid attention to the writing on one of the rocks on Turbacz – Koldras Lacki, mentioned in W roztokach (1903), and associated it with the surname Koldras, found in southern Małopolska. It might have been used to denote a Roma from Kelderasz tribe, the people who made a living out of coppersmithing (from Romanian căldare ‘a boiler’), while the word ‘Polish’ Lacki might have been given by Russian-speaking Wallachian shepherds in Gorce. According to Kobylińska, the name Turbacz originated from the Russian *Turbacz with an ablaut, like in gorczanski dialect murczeć / mruczeć, frunąć / furnąć.</p> Leszek Bednarczuk Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 20 23 10.24917/20831765.14.1 O świadomości językowej Wincentego Pola (1807−1872) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5542 <p>Wincenty Pol was a writer and a learned geographer. His linguistic interests encompassed the origin of the Polish language linked with the history of Slavs, onomastics, the dialects of Polish and the need to legally protect writing. Pol was convinced that language needs to be studied in relation to nature, culture and human work.</p> Władysława Bryła Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 24 35 10.24917/20831765.14.2 Kilka uwag o dwujęzyczności dziewiętnastowiecznych mieszkańców wsi nadbużańskich w twórczości Leona Kunickiego (na przykładzie powieści Iwanko) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5543 <p>The article presents the phenomenon and mechanisms of the development of bilingualism among the nineteenth-century inhabitants of villages situated on the Bug River. The issue is principally exemplified by the novel Iwanko [Ivanko] by Leon Kunicki (1828–1873), a writer associated with southern Podlasie (the Włodawa area). Referring to different situational contexts of the characters in the novel, the author of the study has shown the mechanisms of switching linguistic codes: Polish and Ukrainian. An illustration of these complex communication processes is the Greek Catholic (Uniate) community of Horodno village. The status and prestige in a bilingual community stem from non-linguistic causes, as shown by the cited examples from the novel. The acquisition of Polish by Podlasian Ruthenians is one of the basic conditions for job promotion and, sometimes, social advancement. According to the author of the study, the novel analysed is a good philological source for investigating language contacts on the Polish-Ukrainian borderland.</p> Feliks Czyżewski Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 35 46 10.24917/20831765.14.3 Imię teoforyczne Józef w strukturach antroponimicznych i toponimicznych Polski https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5544 <p>The article presents the productivity of the name Józef and its variants in the creation of Polish personal and place names in the historical perspective, taking into account the frequency and geographical location of such names. In the surnames derived from the name Józef, known from the Middle Ages and later sources, various adaptations of the name have been recorded, including graphic and phonetic variants, dialectal and East Slavonic realisations. Most of the toponyms derived from the afore-mentioned name were more recently created in the 19th century. Among the names, toponyms with the suffixes: -ów, -owo, and -in dominate. Some place names have a commemorative genesis. The surnames and place names discussed in the article occur in various regions of the country, but the largest turnout is in the Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie and Lubelskie provinces.</p> Halszka Górny Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 46 57 10.24917/20831765.14.4 Wokół frazeologizmu zamienić się w słup soli https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5545 <p>This paper is dedicated to the description of the idiomatic expression zamienić się w słup soli in contemporary Polish. First of all, the origin of this word combination was presented, and next – its lexicographic condition. Moreover, phraseological modifications were discussed (exchange, development, shortening and regulation), which a given idiomatic expression undergoes. Linguistic material was excerpted from the National Corpus of Polish and Internet sites.</p> Ewa Horyń Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 58 66 10.24917/20831765.14.5 Komponenty eksponujące cechę żeńskości w nazwach stowarzyszeń II Rzeczpospolitej https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5546 <p>The material basis of the paper are the names of Polish female associations from the 30s of the 20th century. The analysis involves components used to expose feminine qualities – general names (kobieta, pani, niewiasta – ‘woman, lady’), as well as detailed ones, which were categorised according to the information they contain. These are the elements of the world, which in addition to gender, constitute a basis for communality of the members: social and professional status, educational background, participation in military activities, social activity sphere, or common interests. The material presented in the paper shows that in the Second Polish Republic the need for exposing femininity and emphasising communality was very strong in the names of associations.</p> Marta Karamańska Ewa Młynarczyk Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 67 78 10.24917/20831765.14.6 Pięćdziesiąt lat minęło. O polskim dopełniaczu liczby pojedynczej raz jeszcze. https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5547 <p>1968 saw the publication of Józefa Kobylińska’s monograph entitled Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim [The development of the forms of the genitive singular of masculine nouns in the Polish language]. Whoever intends to write about the Polish masculine genitive singular cannot neglect this publication, especially so because the selection of the endings -a and -u still poses a problem for modern Poles. The author of the article intends to supplement the fragments of the monograph which refer to the sources of the vacillations in the selection of endings. She puts forward a thesis that the source of the ending -u in the genitive was not only the 2nd declension but also the forms of the dative of the 1st declension. The author continues to ask, why the ending -a was preserved by animate nouns. It turns out that among all the functions of the genitive (genetivus qualitatis, genetivus partitivus, genetivus absolutus) Saxon genitive was the prevailing one; a noun in the genitive indicated the possessor, and the latter was a person, less frequently an animal. Possessive form expressed by the dative (cf. Bogu rodzica) was not pure, it frequently connoted an existential function.</p> Krystyna Kleszczowa Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 79 85 10.24917/20831765.14.7 O niektórych nazwach ubiorów (stroju)... w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej i Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5548 <p>The aim of the analysis and description in this paper is to examine words of foreign provenance: ‘baja’, ‘katanka’ (ǁkatana) and ‘łoktuszka’ (ǁłoktusza), selected from two lexicographical sources: a regional Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), containing vocabulary from the late nineteenth century and the twentieth century, and the nationwide Słownik gwar polskich, in which the lexical material comes mainly from the second half of the nineteenth century. The author analyses the development of the meaning of the aforesaid words in Polish dialects, concerning “Gorce’’ area and other dialect territories, over the course of two centuries. It shows what their semantic development in relation to the donor’s language and the semantic differences in different territories of the Polish dialect were: where did they function as semantic dialects, which ones were regional in nature – Lesser Poland, and which ones were nationwide lexical units.</p> Elżbieta Koniusz Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 86 95 10.24917/20831765.14.8 Próba typologii tytułów (ideonimów) prozy Jana Wiktora https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5549 <p>The paper contains some remarks on the titles (ideonyms) of the works by Jan Wiktor (1890–1967, mainly literary ones). The writer, who came from Radomysl (on the San River), was socially-oriented. He spent most of his life far away from his hometown. He was a resident of Cracow by choice. He had special affection for Szczawnica and Pieniny. He is particularly remembered for his loyalty to recognised ideology and friendships. As for important professional activities, he favoured travelling. These circumstances determined his journalistic and literary work. The titles he used for his works are strictly connected not only with the content and the trend they represent, but also their genre. By following the standards of microtext poetics, which the title of the work belongs to, they form more or less equal groups from one up to four words, less frequently – more extended. The most dominant category contains titles which have the form of a nominal phrase. Thanks to their literary shape, they are recognised as the texts belonging to certain periods and they clearly reflect Jan Wiktor’s artistic personality. This link is visible at the level of linguistic realisation of a formal structure, in the formation of its shape and artistic expression, in the field of using lexis from particular semantic fields and its architectonics, which is based on the similarities between rhetorical figures (Błogosławiony chleb ziemi czarnej, Droga przez wieś, Kłosy na ściernisku, Legenda o grajku bożym, Ożywcze krynice, Rozmowy pod kolorowym parasolem, Wyznania heretyka) or forming innovative contradictions (Orka na ugorze, Miłość wśród płonących wzgórz, Podróż po słońce, Papież i buntownik, Skrzydlaty mnich, Strzecha w cieniu drapaczy chmur, Wierzby nad Sekwaną). Also orka na ugorze is an idiomatic expression that has been popularised in the Polish language thanks to Jan Wiktor.</p> Krystyna Kowalik Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 96 107 10.24917/20831765.14.9 Czy zbiór polskich frazeologizmów pochodzenia biblijnego jest zbiorem zamkniętym? https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5553 <p>The paper is dedicated to some selected units of biblical origin in the Polish language, namely fixed word combinations (idiomatic expressions). The author is trying to answer the question whether the collection of such units has the qualities of a closed set, or demonstrates a contemporary tendency to multiply its resources. What is essential for this description is the division into primary and secondary units of biblical origin. Apart from historical data and conditions, which are linked with this issue of Polish phraseology, the paper also contains several examples of the processes, as a result of which the language acquired new phrases of biblical origin.</p> Stanisław Koziara Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 108 116 10.24917/20831765.14.10 Gwarowe sufiksy -ok [-ak], -oc/-ac [-acz], -ula i -ka w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5556 <p>Dialectal suffixes -acz [-oc], -ak [-ok], -ula and -ka in zagórzański dialect usually form pejorative names of people. Among female names, a special example is the suffix -ula, which is either non-existent in other dialects, or has a different function (forms names of wives or cows). By means of the words built with the use of these suffixes, language users make assessments and express critical attitude towards others.</p> Maciej Mączyński Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 117 127 10.24917/20831765.14.11 Szybkość tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej – na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5554 <p>The aim of the research was to analyse the rate of speech of physiologically and dementially ageing people with the following parameters in mind: the rate of speech and the rate of articulation, the ratio of pauses within the speech and their total duration, proper pauses and semi-filled pauses. The research data has been analysed with the use of Audacity software. Shapiro-Wilk and Mann-Whitney tests were utilised during the quantitative and the statistical stage of the study. The results obtained clearly show that the rate of speech of people with dementia is slower compared to the rate of speech of physiologically ageing people and to the control group, which consisted of children.</p> Mirosław Michalik Stanisław Milewski Katarzyna Kaczorowska-Bray Anna Solak Małgorzata Krajewska Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 128 141 10.24917/20831765.14.12 Obraz Krakowa w języku poetyckim Wincentego Byrskiego https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5557 <p>The material basis of the paper is an unpublished collection of 47 sonnets by Wincenty Byrski, a poet from Podbeskidzie region. The author of the study discusses the language level of the poems (mainly lexis) in order to reconstruct the picture of Cracow preserved in the texts. According to the analysis, the poet used vocabulary and morphological forms which were known in the Polish language in previous centuries, as well as pompous lexis. Description of architectonic objects and other urban landscape elements was accompanied by their evaluation, which reflected historiosophy and the system of moral values, preferred</p> Marceli Olma Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 142 156 10.24917/20831765.14.13 Bołt, dorożka, trehubica – utrwalone w Puszczy Józefa Weyssenhoffa nazwy przyrządów służących do połowu ryb https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5559 <p>The subject of research in the following article are the names of fishing devices, presented by Józef Weyssenhoff in his novel entitled Puszcza (1913). From the rich resources of lexical and semantic regionalisms, the author chose three names: bołt, dorożka and trehubica, documented in the work and related to the topics of shooting and hunting – the subjects that the author was well acquainted with. On the basis of Weyssenhoff’s comments placed in the footnotes and remarks introduced to the main text of the novel, the meaning that the given words assume in the language of fishermen in Polesie was determined. The information obtained in this way was then compared with the content included in the dictionaries of the Polish language and dialect, as well as in important collections of borderline vocabulary: dictionary sources and mono-graphs of the Polish language used in the area of North Borderline.</p> Magdalena Płusa Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 157 169 10.24917/20831765.14.14 Współczesny potencjał frazeologizmu motywowanego mitem Feniksa https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5558 <p>The article aims to present whether and how the phraseme to be reborn || rise (like a Phoenix / phoenix) from the ashes exists today in various texts of culture (recorded after 2000 in the National Corpus of Polish, drawn from the web and elsewhere), how it is present in various registers of communication and whether this petrified lexical unit is undergoing any changes. The analysis is preceded by a cultural introduction into understanding the symbolic power of Phoenix hidden in the phrase, as well as the insights into the systemic (lexicographic) state of the expression and the attempt to establish its source and the approximate time in which it was created.</p> Magdalena Puda-Blokesz Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 170 193 10.24917/20831765.14.15 Na tropie ginących wyrazów gwarowych https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5560 <p>The subject matter of the article is the problem of the dying dialectal words. The author of the article found such words, used only by elderly people, in the dictionary of M. Kucała Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich (The comparative dictionary of three villages of Little Poland) (Kucała 1957) and compared them with the adequate material in some Polish dialectal dictionaries. The author noticed the occurrence of various types of such words.</p> Jerzy Reichan Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 194 202 10.24917/20831765.14.16 Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym... na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5561 <p>The article concerns the writer’s identity in the old scientific text in the light of Janusz Korczak’s work How to love a child. A child in the family. Attention was also paid to the roles which the author plays in the text. He is identical with the author of the work and he is a doctor, educator and philosopher. The article also discusses the emotional involvement of the author and his pedagogical passion. The history of the book creation was discussed, and then the language forms, through which the subject of the text was revealed, were shown.</p> Bożena Sieradzka-Baziur Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 203 217 10.24917/20831765.14.17 Antropologia feministyczna i historia kobiet a onomastyka – miejsca wspólne (na przykładzie chrześcijańskich imion żeńskich obecnych w nazwach miejscowych) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5562 <p>The article is a fragment of the research project Names as the basis of Polish toponyms, conducted in the Department of Onomastics in the Institute of Polish Language in Kraków. It is also a continuation of the discussion on the opportunities of using the category of gender in onomastics. The aim of the text is to highlight the presence of several Christian female names in structures of Polish toponyms, to describe their frequency, chronology and popularity. The author indicates various cultural and social factors facilitating (or not) the use of such toponyms in Poland. She interprets the creation of such toponyms (especially later) as a sign of increasing presence of women in the public and institutional sphere. The interpretation framework of this anthroponymic and toponymic material includes feminist anthropology and historical anthropology (especially the history of women).</p> Katarzyna Skowronek Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 218 234 10.24917/20831765.14.18 Słownictwo nacechowane emocjonalnie w poematach romantycznych https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5563 <p>The article presents a great number of emotional words in 8 romantic poems by 7 poets. The collection contains almost 1100 words, among which dominate negative words. Some of these emotional words are old and disused in contemporary readers’ point of view. Neologisms (particularly in poems by Norwid and Krasiński), household words, localisms, dialectal and disdainful words are present in romantic vocabulary. Some of those emotional words are key-words of analysed poetic texts. All emotional words (also interjections) serve to show the relationships between protagonists and signal the narrator’s point of view.</p> Edward Stachurski Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 235 245 10.24917/20831765.14.19 Wariantywność frazematyki w gwarach polskich https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5564 <p>The article shows 12 dialectal phrasemes appearing in numerous variants concerning phonology (e.g. żarło/zarło), inflection (e.g. oko/oczy), word formation (e.g. woza/wózka) and lexis (most numerous). Euphemisms are interesting types (e.g. diabli/bogowie, gówno/ kompot). The analysis of numerous variants of a given phraseme confirms A.M. Lewicki’s thesis (1976) that it is the semantic and syntactic patterns, rather than particular lexemes that determine the identity of a phraseological expression. For example, the two expressions coś komuś strzeliło do łba and pizło komuś do czepani are regarded as variants of one phrase, although their lexis is different. Examining phraseme variants rather than particular appearances makes understanding of their meaning (eg. Objechał kraki maki versus Uobjechał Krakóf i Makóf) and strange syntax (eg. Święta Barbara po lodzie... versus Jak na świętą Barbarę chodzi gęś po lodzie...) possible.</p> Anna Tyrpa Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 246 257 10.24917/20831765.14.20 Jeszcze o nazwie Gniezno (próba syntezy) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5565 <p>Taking a synthetic approach, the author of the paper presents the explanations of the etymology of the geographical name Gniezno, which is present in historical literature and linguistic works, and has been the object of interest since Middle Ages for chroniclers, and later for historiographers and linguists. Moreover, the author discusses the form of this toponym, explains the changes it underwent, and presents hypotheses concerning its motivation.</p> Bogdan Walczak Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 258 261 10.24917/20831765.14.21 Semantyczna historia obieżyświata https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5566 <p>The article concerns the semantic development of the compositum obieżyświat ‘a person who likes to travel a lot’. It is interesting that the first attestation of the word in Old Polish (from the 15 th century) had a botanical meaning ‘Bupleurum rotundifolium L.’. The form obieżyświat was then the translation of the Old Latin plant names garowaga and girambula meaning ‘something that moves around’. The contemporary meaning of the compositum obieżyświat appeared only in the second half of the 19 th century.</p> Jadwiga Waniakowa Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 262 267 10.24917/20831765.14.22 Imiona krakowskich sióstr dominikanek (XVII–XVIII w.) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5569 <p>The article is a kind of complement to the publication of Prof. dr hab. Józefa Kobylińska on the names of the Dominican fathers from the 17 th and 18 th centuries (2018). The aim of this text is to analyse the names of the Dominican nuns from the same period (17 th –18 th century) in order to complete the image of the Dominican religious naming in Krakow. The analysis revealed 71 anthroponyms that were used to name nuns in the described period, showed their occurrence, popularity and motivation, and pointed to the genesis of creation as a religious name. The article also classifies names according to cultural and religious sources, compares the collection of female names with male Dominican names, and describes the evolution of the name change practice in the Dominican Order.</p> Ewa Zmuda Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 268 279 10.24917/20831765.14.23 Modlitewnik Dworskie nabożeństwo... z pojezuickiej oficyny JKM i Rzeczypospolitej w Kaliszu jako książka i tekst językowy https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5555 <p>The article is a presentation of the previously undiscussed prayer book Dworskie nabożeństwo, published in 1781 in Kalisz, a city which has a long tradition of publishing, mainly connected with the activities of Jesuits. Currently there are 6 known copies of this anonymously published prayer book (commissioned for print “by a priest of the former order of The Society of Jesus”), including the one unknown to XX century bibliographers, found in the Library of Elbląg, which has been recovered and made available recently. Dworskie nabożeństwo is a book constructed in a very original way. It contains 368 identical hexamerous prayers. Parts of the prayers are placed in tables, in a way that makes the reader consciously reconstruct the whole prayer from the elements divided between different rows in the table.</p> Bożena Żmigrodzka Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 280 291 10.24917/20831765.14.24 Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, ss. 483 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5570 brak Renata Dźwigoł Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 292 297 10.24917/20831765.14 O różnych sposobach opisu terminologii specjalistycznej – Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5572 <p>brak</p> Ewa Horyń Copyright (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-15 2019-12-15 14 298 305