ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://studialinguistica.up.krakow.pl/ <p>ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA</p> <p>ISSN 2083-1765</p> <p style="text-align: justify;">Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.</p> <ul> <li class="show">Indeksowany w bazach: <a href="https://doaj.org/toc/2083-1765?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222083-1765%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D" target="_blank" rel="noopener">DOAJ</a>, <a href="https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=502340" target="_blank" rel="noopener">ERIH PLUS</a>, <a href="https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2397" target="_blank" rel="noopener">CEEOL</a>, <a href="http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-3226e2f4-73ad-4640-8a4f-d720ca114cc3" target="_blank" rel="noopener">CEJSH</a>, <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=178317&amp;journalId=9404" target="_blank" rel="noopener">Index Copernicus</a>, <a href="https://scholar.google.pl/scholar?lookup=0&amp;q=Annales+Universitatis+Paedagogicae+Cracoviensis.+Studia+Linguistica&amp;hl=pl&amp;as_sdt=0,5" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, <a href="http://bazhum.pl/bib/journal/559/" target="_blank" rel="noopener">BazHum</a>, <a href="https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-4ba4e5e8-c298-49e6-9a6b-f1e5b16462e7" target="_blank" rel="noopener">Pol-index</a>, <a href="https://bibliotekanauki.ceon.pl/yadda/search/general.action?cid=3e6ec445-10bb-4ce5-805c-d66f42d2bb27" target="_blank" rel="noopener">CEON Biblioteka Nauki</a>, <a href="https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/annales-universitatis-paedagogicae-cracoviensis-studia-linguistica,1-28202" target="_blank" rel="noopener">Most Wiedzy</a></li> <li class="show">Dostępny w zasobach: <a href="http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/publication?id=6557&amp;tab=3%20" target="_blank" rel="noopener">Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej</a>, <a href="http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=113751&amp;from=&amp;dirids=1&amp;tab=1&amp;lp=1&amp;QI=" target="_blank" rel="noopener">Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej</a>, <a href="http://rep.up.krakow.pl/xmlui/discover?scope=%2F&amp;query=%22Annales+Universitatis+Paedagogicae+Cracoviensis.+Studia+Linguistica%22&amp;submit=" target="_blank" rel="noopener">Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie</a>, <a href="https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&amp;q=Annales%20Universitatis%20Paedagogicae%20Cracoviensis.%20Studia%20Linguistica" target="_blank" rel="noopener">Federacji Bibliotek Cyfrowych</a></li> </ul> <p>Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" (lata 2019-2020).</p> <p>Aktualna punktacja MEiN: <strong>70</strong>.</p> pl-PL <p style="text-align: justify;">Autor, zgłaszając tekst do redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, zaświadcza, iż jest on rezultatem wyłącznie jego własnej twórczości, że treść artykułu nie była dotychczas publikowana oraz że utwór nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także, że niczyje prawa do utworu (lub jego jakiejkolwiek części) nie zostały pominięte. Po podpisaniu umowy prawa majątkowe do opublikowanych materiałów zostają przeniesione na Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.</p> <p style="text-align: justify;">Rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest udostępniana bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 </a>(uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Publikowanych tekstów nie można wykorzystywać do tworzenia utworów zależnych (np. do tłumaczenia ich i publikowania w innym języku bez zgody wydawcy). Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu <a href="https://www.budapestopenaccessinitiative.org">BOAI</a> (Budapest Open Access Initiative) „Studia Linguistica”nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.</p> <p style="text-align: justify;">Autor, przesyłając artykuł do redakcji „Studia Linguistica”, bezwględnie zgadza się z poniższymi punktami:</p> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Oświadczam, że jestem Autorem lub Współautorem nadesłanego tekstu. Przesłany tekst nie był nigdzie publikowany, jest całkowicie oryginalny i nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także, że niczyje prawa do utwory nie zostały pominięte.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Oświadczam, że nadesłany tekst nie został złożony do recenzji lub/i publikacji w innym czasopiśmie.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Przyjmuję do wiadomości, że Autor ponosi pełną odpowiedzialność za każdy przypadek plagiatu, niezależnie od tego, czy został on wykryty podczas procesu recenzji, czy po publikacji w „Studia Linguistica”.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie roszczenia związane z utworem.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Potwierdzam uznanie wszystkich źródeł danych wykorzystanych i cytowanych w badaniach.</p> </li> </ul> <ul> <li class="show"> <p align="justify">Potwierdzam, że artykuł został wykonany z należytą starannością zgodnie ze standardami edytorskimi „Studia Linguistica”.</p> </li> </ul> studialinguistica@up.krakow.pl (Redakcja // Editorial Team "Studia Linguistica") pawel.regiec@up.krakow.pl (Paweł Regiec) Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Koncepcje składniowe naszych mistrzów https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9010 <p>The article presents a brief overview of the syntactic theories of the Professors of the Pedagogical University in Kraków: Tadeusz Milewski (a structural-typological concept), Stanisław Jodłowski (a functional-cursory concept) and Stanisław Karolak (a semantic concept) in the context of other directions of syntactic research, which may be referred to as functional, stylistic, psychological, logical and textual-discursive syntax.</p> Leszek Bednarczuk Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9010 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Prasa lokalna jako źródło do badań dialektologicznych (na przykładzie kieleckich „Przemian”) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9008 <p>The local press is used to a small extent for dialectological studies. In the article, I present a review and typology of press materials contained in the Kielce socio-cultural monthly „Przemiany” (Transformation, 1970-1989), which is a valuable source of language material, primarily for Polish dialectical lexicography, but also for the study of the language system of the Kielce dialects from the 1980s and 1990s. The sociolinguistic aspect is included in the description of dialects in the analyzed press texts. On the one hand, Kielce dialect materials broaden the number of printed sources for the issued Polish dialect dictionary, and on the other - they can be well used when developing a regional glossary.</p> Stanisław Cygan Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9008 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Życie w mieście na podstawie leksykalnej analizy kronik lwowskiego „Kuriera Porannego” z 1928 r. https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7863 <p>The purpose of the article is the reconstruction of fragmentary picture of life in Lviv 93 years ago. The material basis are the chronicles from archive issues of „Morning Courier” from 1928, available in the Library of Lviv National University of Ivan Franko. The definition and function of press chronicle is assumed in the article according to Magdalena Pietrzak genologic research. The attention was paid to the creative character of the media communication and the sociolinguistic understanding of the city as a specific place in the social space (acc. to Kwiryna Handke). The example material was classified according to semantic aspects included in lexical definition of the noun<em> life</em> (above all economic, craftsman, business, political, cultural, religious =&gt; social life) codified in <em>The Great Dictionary of Polish Language</em> edited by Piotr Żmigrodzki in the online version.</p> Grażyna Filip Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7863 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Polska sieć komunikacyjna i jej główne osie https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9007 <p>An inalienable property of the linguistic reality is the multi-language nature of the world and the multi-variation character of the ethnic-national communication space. As regards Polish pace, one can distinguish a series of axes around which the processes of long lasting concentrate. The author discusses the following five axes: (1) idiolectal (individual languages), (2) one determined by the dichotomy: spoken language - written language (contemporarily it assumes the form: spoken language - media language - written language), (3) one connected with the opposition: dialects - literary language (today in the form: dialects - mixed languages - general language), (4) functional variations (their ‘canonical’ series: colloquial language - scientific language - journalistic language - language of the administration - religious language - artistic language), and (5) one of three styles (high - medium - low).</p> Stanisław Gajda Prawa autorskie (c) 2022 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9007 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Od nagrania do korpusu, czyli o metodzie archiwizowania języka mówionego mieszkańców wsi z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki cyfrowej https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9006 <p>The article presents the method of archiving of the rural speech during the development of the electronic language corpus. Attention is focused on how to get spoken data and transcription of non-standard dialect code. It also presents the problems and limitations resulting from nonnormative spoken data and the solutions applied. The recording and converting of spoken language data for corpus is a complex and multi-phase process. The data is obtained from recorded interviews with respondents. The developed system of spoken data transcription combines the properties of non-standard code, the capabilities of tools and needs of corpus.</p> Helena Grochola-Szczepanek Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9006 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Retoryka flirtu na podstawie Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Studium przypadku https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8220 <p>There are many shades of the phenomenon of flirtation. We may speak about coquetry in literature, movies or advertisements. We may analyse both verbal and non-verbal aspects of the phenomenon in question in various periods, places and social groups. The main aim of the paper is to discuss only one “shade” of flirtation, namely conversations held by Scarlett O’Hara and Rhett Butler from M. Mitchell’s novel <em>Gone with the wind</em> from the rhetoric point of view.</p> Agnieszka Grząśko Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8220 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Nazwy własne podziemnych wyrobisk w żupach krakowskich (XVI–XVIII w.) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9005 <p>This paper is an attempt at describing proper names of underground salt excavations. Among the analysed terms, the most documented ones are commemorative names, which are based on anthroponyms - surnames and first names. A less numerous group is represented by names related to the location of the objects, point to their functions in the mine, or refer to physiographic features. Moreover, there are names of cultural or metaphorical character. These terms are varied both in terms of motivation and level of formality. The material for analysis comes from the texts of <em>Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XVI-XVIII wieku</em>.</p> Ewa Horyń Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9005 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Archaizmy językowe w nazwach osiedli i ich mieszkańców (na wybranych przykładach nazw z Mszany Dolnej) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9004 <p>The paper is dedicated to the linguistic peculiarities found in the names of housing estates and their residents in Mszana Dolna, a town located in Zagórze area, in southern Małopolska. Morphological and phonetic features of toponyms and anthroponyms which are discussed result from historical, linguistic and dialectal conditions. Moreover, they reflect certain facts connected with culture and geography of the region.</p> Józefa Kobylińska Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9004 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Polskie ekwiwalenty greckiego leksemu γάμος w Nowym Testamencie Biblii Leopolity (1561) – swadziebny, gody, wesele – a problem stratyfikacji chronologicznej leksyki tego przekładu https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9003 <p>There are same chronological diversified lexis layers In the Bible edited by Jan Leopolita and published in Cracow in 1561. The analysis of Polish equivalents for the Greek lexeme <em>γάμος</em> (or its Latin equivalents in the Vulgate - <em>nuptiae, nuptialis</em>) ‘a marriage, wedding, weddingceremony; plur: a wedding-feast’, i. e. <em>swadziebny, gody, wesele</em>, referring to empirical system and text data, acquired from lexica of the historic Polish and from texts of other Renaissance Polish renderings of the New Testament, proved chronological diversity of the equivalents. The lexeme <em>swadziebny</em> belongs to an older lexis layer, probably representing the lexicon of the former translation, perhaps medieval. The lexeme <em>wesele</em> represents a new lexis layer which may have been introduced into the text by Jan Leopolita, as the effect of his editorial efforts. Chronological status of the lexeme <em>wesele</em> in the analyzed Biblical rendering lexicon is ambiguous. It should be considered as an evidence of an traditional lexis layer. It may have been introduced into the text as a substitute of the lexeme <em>swadziebny</em>.</p> Tomasz Lisowski Prawa autorskie (c) 2022 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9003 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Образ мазура в славянской фольклорной языковой картине мира (на материале текстов польского, украинского и частично русского и белорусского фольклора) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7507 <p>The main thesis put forward in this article is the question of folk linguistic view of Mazur in the examples of Polish, Ukrainian, Belarusian and Russian folklore. The question are analyzed on the basis of folklore materials: anectodes, traditional oral folk stories, adages and fairy tales. The research method is based on Bartminski’s and J. Matskevichsconcept of linguistic worldview. Linguistic worldview is understood as a kind of interpretation of reality and group of ideas reflected in language. Folklore is understood as reflection of popular worldview, system of beliefs and ethnic stereotypes. This article focus on a reconstruction of Mazurs linguistic creation, and also try to define his role in Slavic folk linguistic view.</p> Daria Ławrynow Prawa autorskie (c) 2022 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/7507 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Wschodniosłowiańskie imię Chodor i jego polski odpowiednik Teodor jako podstawy toponimów w Polsce https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8219 <p>The article focuses on toponyms based on the names Chodor and Teodor. The compilation of 35. certified toponyms between XIV and XX c. divides them into two groups in terms of the names’ origin. From XIV to XVIII c. toponyms (12 names), are formed from Chodor name and are placed in the historic North-East Borderlands, Lesser Poland, Mazovia. Three toponyms are derived from Teodor name. The oldest village is in Silesia, others in the South-East Borderlands and Lesser Poland. Toponym Tudorów is certified in Lesser Poland. Toponyms with Teodor name as the basis prevail in XIX and XX c. (22 names). They are mostly in XIX c. (13.) and less in XX c (5). These villages are in: Lesser Poland, Greater Poland, Mazovia, South- East Borderlines. Three oeconyms derived from Chodor name are certified in the North-East Borderlines, one contains Fedor name in its original.</p> Małgorzata Magda-Czekaj Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8219 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Reframing the reality of online learning on the basis of internet memes https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8263 <p>This paper sets out to investigate the interplay between image and text with reference to chosen cognitive models in order to pinpoint the image of distance learning during the COVID-19 pandemic. The bilateral nature of memes is discussed in relation to the cognitive linguistics framework, in particular Conceptual Metaphor Theory (CMT) (Lakoff and Johnson 1980, Kovecses 2002, Forceville 1996, 2008, 2009), Frame Semantics (Fillmore 1988), construal (Langacker 1987, 2008), blending theory (Fauconnier and Turner 2002), and Discourse Viewpoint Space (Dancyngier and Vandelanotte 2017).</p> Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz, Julia Ostanina-Olszewska Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8263 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Słowa pochwały – o semantyce pewnych przymiotników oceniających https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9002 <p>The article concerns several dozen adjectives expressing a general positive assessment in Polish. The analysis aims to reveal the concepts that motivate the semantic development of the adjectives listed above from other, more specific meanings to the evaluation meaning. The author concludes that evaluative adjectives are motivated by concepts from several specific semantic circles, e.g. ‘large size’, ‘light’, ‘rarity’, ‘unreality’ etc.</p> Renata Przybylska Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9002 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Obraz ženy v protestantských kázáních XVIII. století na Těšínsku https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9001 <p>The article serves as a contribution to the role of women in Protestant culture. An analysis of five manuscripts by Jan Traugott Bartelmus proves that a woman is gradually gaining a new position in society. Still, the main mission of a woman is motherhood and bringing up children in faith, which is manifested in many word combinations in the form of epithets (faithful mother, gracious, kind, faithful wife, etc.). However, other roles emerge, such as supporting the poor or material help for the church. The analysis also showed that educated Cieszyn women were held in high esteem.</p> Jana Raclavská Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9001 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Dialektologia wobec zmian językowych na polskiej wsi. Jak mogłoby wyglądać nowe spojrzenie? https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9000 <p>The article concerns the linguistic situation in the Polish village and the need for a new approach in dialectological research. In the 21st century, Polish dialectology becomes a <em>de facto</em> subdiscipline of sociolinguistics. The disintegration of the dialects means that there is a need for new descriptive research in the area that was part of Poland before 1945. In the western and northern territories (until 1945 belonged to Germany), it seems justified to conduct sociolinguistic research taking into account the communicative communities.</p> Maciej Rak Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9000 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Reprezentacje leksykalne pojęć CHRZEST, CHRZEST JANOWY oraz CHRZEST PAŃSKI w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8999 <p>In the article, the subject of description included continuous and discontinuous autosemantic lexical units used in the medieval language (until the end of the 15th century) to denote two different religious rites described in the New Testament and the rite of Christian initiation in the New Testament and in the Middle Ages in Poland. They are a lexical representation of the concepts of BAPTISM. JOHN’S BAPTISM. LORD’S BAPTISM in the <em>Słownik pojęciowy języka staropolskiego</em> online [<em>Conceptual Old Polish Dictionary</em> online].</p> Bożena Sieradzka-Baziur Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8999 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Zaprzeczone przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe w poematach romantycznych https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8998 <p>The article is a research attempt to show the participation of a group of negative adjectives and adjectival participles formed using prefixes <em>nie-</em> and <em>bez-</em> in 8 romantic poems representing the textual corps of Polish romantic poetry. The negatives with prefix<em> nie-</em> are nine times more numerous than negatives formed using prefix <em>bez-</em>. Almost each negative is in romantic poems less numerous than his not negative equivalent. The participation of negatives reach 1,45% of the vocabulary and 0,34% of the text of analyzed corps. From among 7 romantic poets C. Norwid uses negatives most willingly. Most frequently represented are negatives: <em>niemy, nieruchomy, niewinny, nieznajomy</em> and <em>niezwykły</em>. Negatives in romantic poems are used for semantic and stylistic purposes. Most often they serve the poets to specify the description of characters and things.</p> Edward Stachurski Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8998 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 The evolution of L2 education and research: An overview of paradigm shifts in applied linguistics https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8221 <p>The main aim of the article is to present and discuss the evolution of L2 education and research expressed in two major paradigm shifts that could be observed over the last century: from the modernist approach, through postmodernism and postmethod, to transmodernity. The article also offers an overview of new approaches and trends in L2 education and research that emerged as a result of those watershed changes, in particular: complexity theory, the ecological approach, transnational identity and translanguaging. The paper ends with a brief discussion on how these changes affected L2 researchers and educators and what implications can be grasped.</p> Agata Wolanin Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8221 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 POKORA i POKORNOŚĆ w polszczyźnie (w świetle jednostek kolokacyjnych, frazeologicznych i paremicznych) https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8996 <p>The main intention in the presentation of Humility and Being Humble in the Old and Contemporary Polish language is to reveal the formation and consolidation of these concepts in the minds of language users. The subject of the review are multi-word units - collocation, phraseology and paremism. In the image of Humility and Being Humble, two fundamental planes are distinguished. The multifaceted fulfillment of the manifestations of a human attitude boils down to: an attitude towards humility, its formation, its manifestation and the attitude expressed; in the case of humility - to acquire it, form it, manifest it, act in harmony with it, and obey something in humility. You express the nature of humility as the source of something else, the perpetration, effects, coexistence with certain concepts; humility determines its character and consequences.</p> Włodzimierz Wysoczański Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8996 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Zoltán Kövecses, Extended Conceptual Metaphor Theory, Cambridge: Cambridge University Press 2020, ss. 196 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8995 <p>brak</p> Joanna Podhorodecka Prawa autorskie (c) 2022 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8995 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000 Marta Wójcicka, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 203 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8215 <p>brak</p> Joanna Przyklenk Prawa autorskie (c) 2021 ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8215 Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0000