ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

ISSN 2083-1765

Rocznik naukowy Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań obejmujących wielorakie zjawiska i problemy polszczyzny w ujęciu synchronicznym i diachronicznym oraz przyjmujących perspektywę pragmalingwistyczną, kognitywną, socjolingwistyczną, etnolingwistyczną, dialektologiczną, stylistyczną, onomastyczną, semantyczną, translatoryczną, glottodydaktyczną lub mediolingwistyczną. W zgłaszanych tekstach obligatoryjnie musi dominować perspektywa językoznawcza. Przyjmujemy opracowania, których przedmiotem opisu jest polszczyzna i/lub stanowi ona punkt wyjścia do ujęć kontrastywnych.

Upowszechniane w czasopiśmie treści są adresowane przede wszystkim do badaczy-lingwistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także do reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych.

Do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są teksty napisane w języku polskim i angielskim, w uzasadnionych przypadkach także w innych językach słowiańskich i kongresowych.

Od numeru XIX Redakcja przyjęła następujące zasady:

- nie są przyjmowane opracowania dotyczące wyłącznie innych języków bez odniesienia do polszczyzny;

- Autor/Autorka (samodzielnie lub we współautorstwie) może zgłosić maksymalnie jeden artykuł raz na dwa lata.

Czasopismo w lata 2019-2020 było objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych". Aktualna punktacja MEiN: 70.

Zaproszenie do publikacji

2023-05-12

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XIX tomu (2024) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Nabór tekstów do numeru XVIII (2023) został już zamknięty.

Zaproszenie do publikacji (2023) - numer dedykowany

2022-03-15

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVIII tomu (2023) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Zamierzeniem Redakcji jest, by tom XVIII był dedykowany pamięci prof. dr. hab. Tadeusza Szymańskiego – językoznawcy slawisty, bułgarysty. W związku z tym mile widziane będą artykuły bliskie tematyce ogólnosłowiańskiej i ujęciom kontrastywnym. 

Nr 17 (2022)

Redaktorzy tematyczni tomu 17: Ewa Młynarczyk, Agata Wolanin

Opublikowane: 2022-12-02

Wyświetl wszystkie wydania